skarg S. S.A. z siedzibą na decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie oddalenia wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas Asesor WSA Małgorzata Grzelak Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2007 r. sprawy ze skarg S. S.A. z siedzibą w [...] na decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr Sp. [...] i nr Sp. [...] w przedmiocie oddalenia wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych oddala skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/12

VI SA/Wa 1998/06

Uzasadnienie

S. S.A. z siedzibą w [...] wniosła skargi na decyzje Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr Sp. [...] i nr Sp. [...] oddalające wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znaki towarowe "ION" o nr R-110244 oraz "ION WEST" o nr R-110202.

Z przedstawionych przez organ akt administracyjnych wynika, iż znaki towarowe słowne "ION" nr R-110244 i "ION WEST" nr R-110202 zostały zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP w dniu 26 czerwca 1996 r. dla towarów w klasach 29 i 30 przez I. z siedzibą w [...]. Urząd Patentowy dokonał rejestracji na rzecz zgłaszającego znaku towarowego "ION" decyzją z dnia [...] marca 1999 r., natomiast znaku towarowego "ION WEST" decyzją z dnia [...] marca 1999 r.

W dniu 30 marca 2005 r., do Urzędu Patentowego RP wpłynęły wnioski S. S.A. z siedzibą w [...] o stwierdzenie wygaśnięcia w całości praw ochronnych na znaki towarowe "ION" R-110244 i "ION WEST" R- 110202, udzielonych na rzecz I. z siedzibą w [...] z powodu ich nieużywania.

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał art. 255 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W uzasadnieniu wniosków wnioskodawca podniósł, iż sporne znaki towarowe są podobne do dwóch zarejestrowanych na jego rzecz oznaczeń ("LION" R- 67558 oraz "LION" R- 71363) przeznaczony do oznaczania towarów tego samego rodzaju co przeciwstawione mu znaki, w klasach 29 i 30.

Uprawniony z rejestracji ustosunkowując się w pismach z dnia 12 września 2005 r. do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych zarzucił brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy podnosząc, iż w świetle art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej tylko osoba fizyczna lub prawna, która ma w tym interes prawny jest legitymowana do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Wnioskodawca nie wskazał natomiast żadnej konkretnej normy prawa materialnego, z której wywodzi swój interes prawny, a podana podstawa interesu prawnego nie uzasadnia w żaden sposób złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia tych praw ochronnych. Podkreślił przy tym, że sporne znaki towarowe "ION" i "ION WEST" zostały zgłoszone z późniejszym pierwszeństwem niż znaki towarowe wnioskodawcy "LION" R- 67558 oraz "LION" R- 71363, a więc nie mogą zakłócać możliwości korzystania ze znaków przeciwstawionych. Rejestracja znaków towarowych "ION" i "ION WEST" nie może być w żadnym wypadku podstawą dla wystąpienia przez uprawnionego z jakimikolwiek roszczeniami o zakazanie używania przez wnioskodawcę zarejestrowanych na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych, a więc rejestracja spornych znaków nie stanowi przeszkody dla prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej z wykorzystaniem należących do niego znaków "LION" R- 67558 oraz "LION" R- 71363. Podkreślono też, że znaki te koegzystują bezkonfliktowo w Polsce od ponad 6 lat. Brak w związku z tym na chwilę obecną konkretnej, obiektywnej, bezpośredniej i realnej potrzeby ochrony praw przysługujących wnioskodawcy, a decyzje stwierdzające wygaśnięcie praw ochronnych na znaki "ION" i "ION WEST" nie miałyby jakiegokolwiek wpływu na sferę praw i obowiązków wnioskodawcy. Wskazywane przez wnioskodawcę podobieństwo między należącymi do niego oznaczeniami a spornymi znakami mogłoby natomiast stanowić raczej podstawą do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie praw ochronnych na podstawie art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, a nie o stwierdzenie wygaśnięcia tych praw z powodu nieużywania. Sam fakt ewentualnego pozostawania stron w stosunku konkurencji nie jest, w ocenie uprawnionego, wystarczający do stwierdzenia interesu prawnego po stronie S. S.A. .

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP