Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu w przedmiocie zawieszenia w czynnościach władz P. i wyznaczenie kuratora
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Protokolant Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2007 r. sprawy ze skargi K. L., J. W., A. Ż., J. M. i J. J. na decyzję Ministra Sportu z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach władz P. i wyznaczenie kuratora 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję nr [...] z dnia [...] lipca 2006 r.; 2. zasądza od Ministra Sportu na rzecz K. L., J. W., A. Ż., J. M. i J. J. solidarnie kwotę 1315 (jeden tysiąc trzysta piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6359 Inne o symbolu podstawowym 635
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sportu
Uzasadnienie strona 1/7

Minister Sportu decyzją z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] n a podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 k.p.a.:

zawiesił w czynnościach władze P. (dalej zwany związkiem bądź P.);

wyznaczył Z. W., na kuratora Związku do czasu wyboru nowych władz;

na podstawie art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Organ, co podniósł w uzasadnieniu, uznał, iż działania Prezesa Zarządu i organu wykonawczego Zarządu wskazują na wielość negatywnych zjawisk, jakie ujawniła kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Sportu. W ocenie organu doszło do naruszenia statutu Związku, regulaminów, jak również przepisów ustaw. Organ ustalił, że:

1) w okresie od [...] stycznia do [...] lipca 2005 r. nie odbyło się ani jedno posiedzenie Prezydium Zarządu, co stanowiło naruszenie § 30 statutu związku,

2) z analizy protokołów posiedzeń Prezydium i Zarządu nie wynika by składane były pisemne informacje o podjętych przez Prezesa i Prezydium decyzjach i uchwałach, gdyż protokoły nie zawierają zapisów dotyczących zatwierdzania ww. spraw w drodze głosowania przez odpowiednio Prezydium i Zarząd, co stanowi naruszenie zasad statutu i regulaminu Zarządu,

3) Zarząd Związku do realizacji swoich zadań i celów statutowych powołał Komisję Sportowo - Szkoleniową, która jest organem decyzyjnym w sprawach szkoleniowo - organizacyjnych w ramach kompetencji przyznanych przez Zarząd P. i nadzoruje realizację programów szkoleniowych. Komisja działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu [...] lipca 2002 r. Zgodnie z Regulaminem Przewodniczącym komisji jest z urzędu Wiceprezes ds. Sportowych, w obecnej kadencji S. K.. Z okazanej dokumentacji prac Komisji wynika, iż w 2005 roku Komisja zebrała się dwukrotnie w dniach [...] kwietnia i [...] października 2005 r., co stanowiło naruszenie § 15 Regulaminu stanowiącego, że Komisja zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał,

4) związek w dniu [...] marca 2006 r. sporządził sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Bilans Związku za 2005 rok zamyka się sumą bilansową 817 337,31 zł po stronie aktywów i pasywów, która jest niższa od sumy na koniec 2004 roku o 2 025 643,35 zł. Spadek sumy aktywów w 2005 roku wynika w pierwszym rzędzie ze zbycia inwestycji długoterminowej czyli O. w J. oraz części rzeczowych aktywów trwałych. Kontrola wykazała, że nakłady uzyskane z umów skarżącego z UKFiT, UKFiS i MENiS na modernizację O. w J. wyniosły 2,508 287,94 zł. Stwierdzono także, iż w dniu [...] maja 2005 r. Związek na podstawie umowy sprzedaży nabył prawo własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest O. w J. po uwzględnieniu 50% bonifikaty ze strony sprzedającego tj. Starostwa Powiatowego w G., za kwotę 429 488,40 zł. Tego samego dnia tj. [...] maja 2005 r. Związek sprzedał nabytą nieruchomość M. W. za kwotę brutto 858 976,80 zł. W dniu [...] maja 2005 roku, pismem znak [...], a więc w 10 dni po sprzedaży O. związek poinformował MENiS, że wykupił nieruchomość O. w J. i stał się jej faktycznym właścicielem, załączył akt notarialny. Nie poinformowano organu o fakcie zbycia O. na rzecz M. W.. Pismo za Zarząd podpisał Prezes K. L.. W piśmie ponadto wystąpił o zapłacenie kwoty pozostałej do zrealizowania tej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 274 700 złotych oraz kwoty 250 000 złotych celem uregulowania zobowiązań wobec K.. W dniu [...] maja 2005 r., (a wiec 15 dni po sprzedaży O.) Związek złożył wniosek o dofinansowanie modernizacji O. w J. (nr [...]), w którym w punkcie 2 określił stan prawny jako własność P., załączył akt notarialny. Kwotę wnioskowanego dofinansowania określono na 216 700 zł. Wniosek podpisali Prezes K. L. i Członek Zarządu - J. W.. Na podstawie powyższych dokumentów MENiS pismem z dnia [...] czerwca 2005 r. podpisanym przez Podsekretarza Stanu Pana J. C. wyraził zgodę na uruchomienie kwoty 250 000 zł w celu uregulowania zobowiązań wobec K. S.A. Ponadto Bank obsługujący środek specjalny przelał na konto P. kwotę 524 700 zł, w skład której weszły kwota 308 000 zł jako ostatnia transza na podstawie umowy nr [...] oraz wnioskowana kwota 216 700 zł.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6359 Inne o symbolu podstawowym 635
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sportu