Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań laboratoryjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Protokolant Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań laboratoryjnych oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...], Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także Prezes UOKiK) - działając na podstawie przepisów art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a. oraz art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UOKiK nr [...] Nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. dotyczącej zobowiązania skarżącego przedsiębiorcy P. sp. z o.o. z siedzibą w K. do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki oleju napędowego, niespełniającego wymagań jakościowych - utrzymał w mocy w/w decyzję z dnia [...] czerwca 2009 r.

Z akt sprawy wynika, iż w toku kontroli przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2008 r. na stacji paliw w K. przy ul. O. [...] (Punkt Sprzedaży [...]), należącej do skarżącej spółki P. sp. z o.o. z siedzibą w K., inspektorzy reprezentujący Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pobrali do badań próbki oleju napędowego, tj. podstawową nr [...] i próbkę kontrolną na [...] w ilości 4 litrów każda. W protokole z kontroli pobrania w/w próbek inspektorzy wpisali, jako podmiot kontrolowany spółkę P.-N. sp. z o.o. Pod protokołem podpisał się obecny przy dokonywaniu tych czynności pracownik stacji - M.N. (vide: Protokół pobrania próbek paliw z dnia 24 listopada 2008 r. - w aktach administracyjnych sprawy).

Następnie w dniu 9 grudnia 2008 r. doszło do sporządzenia Protokołu kontroli, pod którym podpisała się w imieniu strony skarżącej E. S., umocowana do działania przez Prezesa Zarządu P. sp. z o.o. z siedzibą w K. W protokole kontroli wpisana została nazwa i adres kontrolowanego przedsiębiorcy, tj. P. sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz opisano szczegółowy przebieg czynności kontrolnych. W czasie odbioru protokołu reprezentująca stronę skarżącą E. S. przekazała inspektorom reprezentującym Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej fakturę VAT nr [...] zakupu paliwa przez stronę oraz odpis ze świadectwa jakości zakupionego paliwa wystawiony przez sprzedawcę [...] S.A. Ponadto E. S. złożyła oświadczenie zawierające wniosek o ponowne zbadanie próbki kontrolnej oleju napędowego. W czasie dokonywania tych czynności E. S. nie kwestionowała w żaden sposób prawidłowości działań inspektorów reprezentujących Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. , w szczególności nie skorzystała z przysługującego stronie prawa zgłoszenia uwag bezpośrednio do protokołu. Jednocześnie strona skarżąca została uprzedzona w treści protokołu o prawie wniesienia uwag na piśmie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu (vide: Protokół pobrania próbek paliw z dnia 9 grudnia 2008 r. - w aktach administracyjnych sprawy).

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów