Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. Urząd Patentowy RP, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm., dalej p.w.p.), odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny [...] nr [...] zgłoszony przez [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (poprzednio: [...] Sp. z o.o.).

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w dniu [...] maja 2013 r. [...] Sp. z o.o. zgłosiła w celu uzyskania prawa ochronnego znak towarowy "[...]" nr [...], przeznaczony do oznaczania towarów i usług znajdujących się w klasach:

kI.01: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje przeznaczone dla przemysłu; materiały syntetyczne do absorpcji oleju, aceton, acetylen, aerozole, kleje do afiszy, agar, akrylowe żywice w stanie surowym, aktyn, aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory chemiczne do papieru, aktywny węgiel, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, środki do renowacji płyt gramofonowych, albuminy/Białka zwierzęce lub roślinne, aldehydy, alkalia, alkalia lotne do celów przemysłowych, alkaliczne jodki do celów przemysłowych, alkaliczne metale, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, alkohol , alkohol etylowy, ałun, ameryk, amoniak do celów przemysłowych, amoniakalna soda, amonowe sole, ałun amonowy, amonowy aldehyd, amylow alkohol, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, antydetonatory do silników spalinowych, antymon (Sb), preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, apretura, argon (Ar), arsen, arsenian ołowiu, kwas arsenowy, astat, kwas atranilowy, azot, podtlenek azotu, azotan bizmutu do celów chemicznych, azotany, nawozy azotowe, kwas azotowy; bakteriocydy stosowane przy produkcji wina, preparaty stosowane w bakteriologii inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, preparaty klejące do bandażowania, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, bar (Ba), siarczan baru, związki baru, sole do barwienia metali, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki takie jak środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych, barwniki chemiczne stosowane do emalii i szkła, baryt, papier barytowy, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, bejce garbarskie, bentonit, glina bentonitowa, kwasy benzenopochodne, pochodne benzenu, kwas benzoesowy, benzosulfimid, dodatki detergentowe do benzyny, berkel (Bk), spoiwa do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, bezwodniki, bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik tytanu do celów przemysłowych, amoniak bezwodny, białko jodowane, białko słodowe, papier białkowany, biologiczne preparaty do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, azotan bizmutu do celów chemicznych, bizmut (Bi), galusan zasadowy bizmutu, boksyt, boraks, kwas borny do celów przemysłowych, brom do celów chemicznych, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, celuloza, estry celulozy do celów przemysłowych, octan celulozy w stanie surowym, pochodne chemiczne celulozy, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, centurium stosowane w ferm, cer (Ce), preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, szkliwo do ceramiki, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, cez; chemiczne mieszaniny kwasoodporne, pierwiastki chemiczne rozszczepialne, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chlor, chlorany, chlorki, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy, preparaty chłodnicze, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, kwas cholowy, chrom i ałun chromowy, sole chromu, chromiany, chromowe sole, chromowy kwas, tlenek chromu, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, ciężka woda, cyjanamid wapniowy stosowany w nawozach, cyjanki stosowane w prusydkach, roztwory do cyjanotypii, cymen, dwuchlorek cyny, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, czterochlorki, chemikalia organiczne do czyszczenia, środki chemiczne do czyszczenie kominów, defolianty, dehydranty do celów przemysłowych, dekstrynowe kleje, woda destylowana, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, substancje do naprawy dętki, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, diastaza do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, dodatki do tytoniu, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, dolomit do celów przemysłowych, doniczki na torf dla ogrodnictwa, drewno garbnikowe; płytki sensybilizowane do druku offsetowego, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach stosowany w leśnictwie, miazga drzewna, ocet drzewny, spirytus drzewny, produkty destylacji do drzewnego spirytusu, papier dwuazowy, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dyspersja tworzyw sztucznych, dysproz, elektroforetyczne żele, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania emalii z wyjątkiem pigmentów, produkty do zmętniania emalii, emulgatory, preparaty do emulsji fotograficznych do celów przemysłowych, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego enzymy mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, epoksydowe żywice w stanie surowym, erb (Er], estry , etan, etery , alkohol etylowy, eter etylowy, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, konserwanty do farmaceutyków, fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm) stosowany w centurium, substancje chemiczne do fermentacji wina, płytki do ferrotypii stosowane w fotografice, filmowe klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, filmy światłoczułe, nienaświetlone, materiały filtracyjne stosowane w preparatach chemicznych, materiały filtracyjne stosowane w substancjach mineralnych, materiały filtracyjne stosowane w substancjach roślinnych, materiały filtracyjne stosowane w tworzywach sztucznych w stanie surowym, środki do filtrowania przy wytwarzaniu przemysłowym napojów, uformowane materiały ceramiczne do filtrowania, flokulanty, substancje utwardzające fluatowanie; fluor, związki fluoru, kwas fluorowodorowy, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, fosfatydy, fosfor, fosforany stosowane w nawozach, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości, sensybilizatory fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, papier foto metryczny, frans, gadolin, gal, galas, galusan bizmutu zasadowy, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, sole do ogniw galwanicznych, kąpiele do galwanizacji, preparaty do galwanizacji, gambir, oleje dla garbarstwa, sumak stosowany w garbarstwie, garbniki, garbniki roślinne, kwas garbnikowy, preparaty garbujące, mieszanki do gaśnic, gaśnicze środki, preparaty do oczyszczania do gazu, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gaz rozpylający do aerozoli, neutralizatory do gazów toksycznych, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion dla celów produkcji rolniczej, preparaty do nawożenia gleby, gleba próchnicza, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, etery glikolu, glikozydy, glin, chlorek glinu, jodek glinu, krzemian glin, octan glinu, wodzian glinu, gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej stosowany w podłożach; glinka biała, glukoza dla przemysłu spożywczego, glukoza do celów przemysłowych, gluten stosowany w klejach nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów przemysłowych, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, guano stosowane w nawozach ptasich, guma arabska do celów przemysłowych, guma tragakantowa, materiały do klejenia stosowane w gumach, inne niż do użytku biurowego lub domowego, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, składniki do gwintowania, płyny do hamulców, preparaty do hartowania metali, hel (He), holm (Ho), hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, pokrycia humusowe, płyny do obwodów hydraulicznych, hydrazyna, iłowe płuczki wiertnicze, iły, gliny, imid kwasu benzenosulfonowego, środki chemiczne do impregnacja materiałów tekstylnych, środki chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa impregnujące chemikalia z wyjątkiem farb, dodatki chemiczne do insektycyd, iterb (Yb), itr (Y), izotopy do celów przemysłowych, paliwo do reaktorów jądrowych; jod do celów chemicznych, jodki do celów przemysłowych, białko jodowane, jodowane sole, kwas jodowy, wymienniki jonowe stosowane w produktach chemicznych, kainit, kalcynowana soda, kaliforn (Cf), kamfora do celów przemysłowych, sól kamienna, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, kaolin, karbid, karbonyl do ochrony roślin, wulkanizacja do katalizatorów, katalizatory biochemiczne, katalizatory chemiczne, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące stosowane w fotografice, kąpiele utrwalające stosowane w fotografice, ketony, preparaty hamujące do kiełkowania warzyw, kity szklarskie, kiur (Cm], preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, klejące materiały do bandaży chirurgicznych, klejące preparaty do szczepienia stosowane w ogrodnictwie, kleje stosowane w apreturze, kleje stosowane w materiałach klejących do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, preparaty do gruntowania i klejenia, klejonka skrobiowa stosowana w preparatach chemicznych, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe; klisze filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, klisze rentgenowskie światłoczułe lecz nie naświetlone, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, kolodium , środki chemiczne do czyszczenia kominów, komórki macierzyste inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kompost, preparaty chemiczne do kondensacji, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji piwa, sól do konserwowania inna niż do żywności, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożywczych, środki do konserwowania kwiatów, preparaty do konserwowania produktów farmaceutycznych, kora garbarska, kostny węgiel, węgiel z kości zwierzęcych, kreozot do celów chemicznych, węgiel zwierzęcy z krwi, preparaty kriogeniczne, aldehyd krotonowy, krypton (Kr], krzem (Si], krzemiany, ksenon (Xe]; kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kultury tkanek inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kwas alginowy dla przemysłu spożywczego, kwas octowy drzewny stosowany w occie drzewnym surowym; kwaśna woda, kwasoodporne mieszaniny chemiczne kwasy, kwasy alginowe do celów przemysłowych, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, preparaty do konserwacji kwiatów, rozpuszczalniki do lakierów, papier lakmusowy, laktoza stosowana w surowych materiałach, laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, artykuły do produkcji lamp błyskowych, lantan, lecytyna stosowana w surowcach, lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, substancje klejące do lepów na ptaki, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, lit (Li), tlenek litu, alkalia lotne stosowane w amoniaku do celów przemysłowych, suchy lód stosowany w stałym dwutlenku węgla, lutet (Lu), preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, węglan magnezowy, chlorek magnezu, magnezyt, manganian, dwutlenek manganu, masa celulozowa, mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach stosowany w leśnictwie, mastyksy do opon, mastyksy do skór, maści do szczepienia drzew, materiały do spilśniania tkanin stosowane w folusznictwie, materiały ognioodporne, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, środki do matowienia szkła; środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, mączka ziemniaczana do celów przemysłowych, mączki do celów przemysłowych, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metalu, środki do hartowania metalu, środki do utwardzania metalu, metale alkaliczne, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, metale ziem, metale ziem alkalicznych, sole metali ziem rzadkich, metaloidy, metan, metylobenzen stosowany w toluenie, metylobenzol, eter metylowy, miazga drzewna, siarczan miedzi, ziarnista i sypka mieszanka ceramiczna do spiekania, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty z mikroelementami dla roślin, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmami inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasy mineralne, enzymy mlekowe do celów chemicznych, kwas mlekowy, moderatory do reaktorów nuklearnych, modyfikatory chemiczne do olejów, morska woda do celów przemysłowych, preparaty do klarowania moszczu, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, kwas mrówkowy; preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, mydła metaliczne do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, kwas nadsiarkowy, nadtlenek wodoru nadwęglany, środki do usuwania nafty, naftalen, preparaty do renowacji nagrań fonograficznych, kora namorzynowa do celów przemysłowych, płyny do napędów automatycznych, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające glebę, nawozy z mączki rybnej, preparaty do nawożenia gleby, neodym (Nd), neon (Ne), neptun (Np), neutralizatory gazów toksycznych, papier nitrowany, kleje do obuwia, ciecze do obwodów hydraulicznych, ocet drzewny stosowany w kwaśnej wodzie, ocet spirytusowy, spirytus z octu winnego, ochronny gaz stosowany przy spawaniu; octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octany, preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty do oczyszczania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do oczyszczania oleju, odbarwiacze do celów przemysłowych, chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia do odbarwiania tłuszczów, chemiczne odczynniki inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier chemiczny służący jako odczynnik, substancje odczynnikowe stosowane w pochłaniaczach gazów, papier odczynnikowy inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do odklejania, środki do odklejania, środki do odklejania stosowane w środkach chemicznych do rozpuszczania skrobi, preparaty stosowane przy odlewaniu, spoiwa odlewnicze, odlewniczy piasek, środki do odpuszczania metali, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, bakteriocydy dla oenologii stosowane w produktach chemicznych stosowane przy produkcji wina, materiały do ochrony przed ogniem, sole do ogniwa galwanicznego, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, ziemia okrzemkowa; kwas oleinowy, tworzywa sztuczne do absorpcji oleju, preparaty do oczyszczania oleju, środki do dysocjacji oleju, środki do odbarwiania oleju, środki do usuwania oleju, oleje stosowane w dodatkach i modyfikatorach chemicznych, oleje dla garbarstwa, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, olejowe spoiwa stosowane w kitach, lepikach, oliwin stosowany w preparatach chemicznych, arsenian ołowiu, octan ołowiu, tlenki ołowiu, mastyksy do opony, zestawy składników do reperacji opony, kwas ortofosforowy, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, osad winowy nie do celów farmaceutycznych, preparaty do oszczędzania paliw; produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, preparaty służące oszczędzaniu paliwa, paliwo do reaktorów jądrowych, chlorek palladu, papier barytowy, papier białkowany, papier do światłokopii, papier dwuazowy, papier fotograficzny, papier fotometryczny, papier lakmusowy, papier nitrowany, papier odczynnikowy, papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, papier samozabarwiający stosowany w fotografice, papier światłoczuły, środki zapobiegające kondensacji pary, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek odlewniczy, piecowa sadza do celów przemysłowych, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, środki do klarowania i konserwowania piwa, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, plastizole, plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, pluton (Pu), płótno światłoczułe do fotografiki, dodatki chemiczne do płuczki wiertniczej, płyny do napędu, automatycznego, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, kleje do płytki ceramicznej, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, płytki fotograficzne światłoczułe, płytki światłoczułe, zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, pochłaniacze stosowane w substancjach aktywnych, podchloryn sodu, podłoża dla upraw bezgruntowych stosowane w rolnictwie, podłoże do gliniec, keramzytu do uprawy hydroponicznej, podtlenek azotu, szpachlówki stosowane w naprawach karoserii w pojazdach mechanicznych, pokrycia humusowe, polon (Po), preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach; roztwory do posrebrzania, potas (K), woda potasowa, potasowy szczawian, potaż, czynniki powierzchniowo-czynne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, prazeodym (Pr), preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteryjne do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty zapobiegające zagotowaniu się silnikowego czynnika chłodzącego, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż stosowane do celów przemysłowych, promet, protaktyn, proteiny stosowane w materiałach surowych, prusydki, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty chemiczne dla przemysłu, klejące preparaty do przewiązki stosowane w ogrodnictwie, materiały przylepne do celów przemysłowych, pulpa papierowa, rad do celów naukowo- badawczych, pierwiastki radioaktywne do celów naukowo-badawczych, radon (Rn), preparaty chemiczne zabezpieczające przed rdzą zbożową stosowane w śnieci, moderatory do reaktorów jądrowych, paliwo do reaktorów jądrowych, preparaty do regulacji wzrostu roślin, ren, renowacja chemiczna stosowana w garbarstwie, środki do renowacji płyt gramofonowych, rentgenowskie klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty regulujące wzrost roślin, rozpuszczalniki do lakierów; rozszczepialne materiały w energetyce jądrowej, rozszczepialne pierwiastki chemiczne, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, roztwory salmiaku, roztwory solne, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w bateriach, sole rtęci, tlenek rtęci, rtęć (Hg), rubid (Rb), rzadkie ziemie, sacharyna, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, sadza piecowa do celów przemysłowych, saletra, kwas salicylowy, roztwory salmiak, samar (Sm), czynniki chłodzące do samochodowych silników, szpachlówka do karoserii samochodów, samozabarwiający się papier stosowany w fotografice, kwas sebacynowy, selen, sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczany, siarczany do celów chemicznych, siarczki, siarka, kwas siarkawy, eter siarkowy, kwas siarkowy, silikony, preparaty zapobiegające zagotowaniu czynników chłodzących do silników, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego na silniki, czynniki chłodzące do silników pojazdów, antydetonatory do silników spalinowych, skand, składniki do produkcji płyt fonograficznych, produkty chemiczne do renowacji skóry; środki do wyprawiania skóry, kleje do skóry, mastyksy do skóry, preparaty do wyprawiania skóry, preparaty do wyprawiania skóry oprócz olejów, preparaty do zmiękczania skóry, środki chemiczne do impregnowania skóry, środki chemiczne nadające wodoodporność skóry, skrobia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny stosowane w środkach klejących inne niż do użytku biurowego i domowego, białko słodowe, słodziki sztuczne stosowane w preparatach chemicznych, preparaty do usuwania smaru stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole sodowe stosowane w preparatach chemicznych, sole stosowane w nawozach, sole stosowane w preparatach chemicznych, sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, roztwory soli srebrowych do srebrzenia, sole tonujące stosowane w fotografice, sole złota, roztwory solne, sód, sól amonowa, sól do konserwowania inna niż do żywności, sól kamienna, sól nieprzetworzona, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, preparaty chemiczne do spawania; topniki do spawania, ziarnista i sypka mieszanka ceramiczna do spiekania, spinel stosowany w preparatach chemicznych, spirytus drzewny, produkty do destylacji spirytusu drzewnego, olejowe spoiwa stosowane do kitu, lepików, preparaty impregnujące spoiwa z wyjątkiem farb, spoiwa stosowane w metalurgii, spoiwa do betonu, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów stosowane w substancjach klejących, spoiwa do opon pneumatycznych, spoiwa odlewnicze, azotan srebra, azotan srebrowy, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, kwas stearynowy, preparaty chemiczne ułatwiające uzyskiwanie stopów metali, stront, substancje zapobiegające zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód stosowany w stałym dwutlenku węgla, kwas sulfonowy, sumak do garbowania, superfosfaty stosowane w nawozach, syntetyczne żywice w stanie surowym, szczawian potasowy, szczawiany, kwas szczawiowy, klejące substancje do szczepienia drzew, maści do szczepienia drzew, wosk do szczepienia drzew, kity stosowane w szklarstwie, szkliwo ceramiczne, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła, preparaty do matowienia szkła, środki do matowienia szkła, szkło wodne stosowane w krzemianach, szpachlówki samochodowe stosowane do naprawy karoserii, szpat ciężki stosowany w barycie, tworzywa sztuczne w stanie surowym, sztuczne słodziki stosowane w preparatach chemicznych, dyspersja tworzyw sztucznych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb; ściółka stosowana w nawozach, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, środki do chłodzenia silników w pojazdach, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, płytki światłoczułe, światłoczułe filmy, nie naświetlone, papier światłoczuły, papier na światłokopie, tkaniny do światłokopii, tal, talk stosowany w krzemieniu magnezowym, kwas tarninowy, tanina, kleje do tapety, substancje do usuwania tapet ściennych, mąka do tapioki do celów przemysłowych, technet (Tc), techniczny chlorek amonu, salmiak, roztwory technicznego chlorku amonu, preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne do ożywiania kolorów do tekstylii, preparaty chemiczne nadające wodoodporność do tekstylii, tellur, terb, tiokarbanilidy, tiosiarczany, środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się plam na tkaninach, tkaniny do światłokopii, tlen, tlenek chromowy, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, preparaty do oczyszczania z tłuszczu, środki do dysocjacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe, toluen, kąpiele tonujące stosowane w fotografice, sole tonujące stosowane w fotografice, topniki do lutowania, topniki do spawania, tor (Th), doniczki na torf dla ogrodnictwa, torf stosowany w nawozie, tragakantowa guma, trójtlenek antymonu, tul; preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, dyspersja tworzywa sztucznego, tworzywa sztuczne w stanie surowym, bezwodnik tytanu do celów przemysłowych, tytanit, dodatki do tytoniu, zaprawy do tytoniu, uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, ziemia do uprawy, uran, azotan uranu, tlenek uranu, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, utleniacze stosowane w dodatkach chemicznych do paliwa silnikowego, woda utleniona, utrwalacze stosowane w fotografice, utrwalacze barwników do metali, kąpiele utrwalające stosowane w fotografice, wapnienie utwardzające substancje, preparaty do utwardzania metali, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, nawozy do użyźniania gleby, preparaty do użyźniania gleby, octan wapnia, cyjanamid wapniowy stosowany w nawozach; wapno azotowe stosowane w nawozach, chlorek wapnia, sole wapnia, węglan wapnia, preparaty do wędzenia mięsa, węgiel, czterochlorometan węgla, preparaty do oszczędzania węgla, siarczek węgla, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, węgiel ze zwierzęcych kości, węgiel z krwi zwierzęcej, węglany, węgliki, hydraty węglowe, kwas węglowy, płuczki wspomagające wiertnictwo, wierzbowiec do celów przemysłowych, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, alkohol winny, preparaty do klarowania wina, substancje chemiczne do produkcji wina, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, kwas winowy, wiskoza, witeryt, witriol, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, woda ciężka, woda destylowana, woda morska do celów przemysłowych woda utleniona, wodne szkło stosowane w krzemianach, preparaty nadające wodoodporność materiałom tekstylnym, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, wodorosty stosowane w nawozach, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, wodór (H), wody potasowe, wodziany, hydraty, kwas wolframowy, wosk do szczepienia drzew; woski do czyszczenia, preparaty do wulkanizacji, wulkanizacyjne katalizatory, woski wybielające chemikalia, preparaty do wybielania stosowane w środkach odbarwiających do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materiałów organicznych, wymienniki jonowe stosowane w produktach chemicznych, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, substancje chemiczne do wyprawiania skór, preparaty do filtrowania stosowane do wytwarzania napojów, wywoływacze fotograficzne, środki do wyżarzania metali, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, środki do zamrażania, zaprawy do tytoniu, zasady stosowane w preparatach chemicznych, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna, zboża do celów przemysłowych, zestalone gazy do celów przemysłowych, metale ziem, ziemia do upraw, ziemia folerska dla przemysłu włókienniczego, ziemia okrzemkowa, metale ziemi alkaliczne, ziemie rzadkie; sole złota, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty do zmiękczania skór, środki do zmiękczania wody, białko zwierzęce stosowane w surowcach, preparaty do zwilżania stosowane w farbiarstwie, preparaty do zwilżania stosowane w pralnictwie, preparaty do zwilżania dla przemysłu włókienniczego, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów przemysłowych, sole żelaza, żelazo-cyjanki, żele do elektroforezy inne, niż o przeznaczeniu medycznym lub weterynaryjnym, żużel jako środek żrący stosowany w nawozach, żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, produkty chemiczne do konserwowania żywności;

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP