Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/8

Minister Energii decyzją z dnia [...] lipca 201 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej "k.p.a.", oraz art. 21b ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210), dalej "ustawa o zapasach", w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.), dalej "u.s.d.g.", utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia [...] maja 2018 r. nr [...]) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

G. sp. z o.o. z siedzibą w B. wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2018 r., wystąpiła do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o udzielenie interpretacji w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1210 ze zm., dalej ustawa o zapasach), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (DZ. U. z 2014 r., poz. 1806, dalej rozp. MG w/s/ wykazu surowców), z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w produkcji i dystrybucji środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych klasyfikowanych na gruncie [...] do kodów [...] - [...] (potencjalnie mogą to być również preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji [...]). Produkty wyżej wymienione nie są paliwami w rozumieniu ustawy o zapasach. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca, w celu realizacji procesów produkcyjnych środków smarnych, nabywa poza granicami Polski, a następnie dokonuje przywozu do swojego zakładu na terenie Polski (posiadającego status składu podatkowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) produkty naftowe o klasyfikacji [...]. Przywożone produkty naftowe o kodzie [...] nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych - stanowią one komponent w procesie produkcyjnym środków smarnych. Produkt naftowy będący przedmiotem przywozu nie jest przeznaczony ani wykorzystywany w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych (samochodów osobowych, ciężarowych itp.). W istotnej części powstający w zakładzie Wnioskodawcy środek smarny, zawierający komponent [...], jest następnie przedmiotem wywozu poza granice Polski i dalszej odsprzedaży do odbiorców Wnioskodawcy.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii