Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant ref. staż. Katarzyna Smaga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi F. S.P.A. z siedzibą w P., Włochy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r., Nr [...] Urząd Patentowy RP na podstawie art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn.zmian.), dalej: "p.w.p.", po rozpoznaniu wniosku F. S.p.a. z siedzibą w P. we Włoszech z dnia 2 stycznia 2009 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego Urzędu z dnia [...] października 2008 r., Nr [...] o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "F." utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Do wydania decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia:

W dniu 14 listopada 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek F. S.p.a. z siedzibą w P. o konwersję wspólnotowego znaku towarowego słowno - graficznego "F.". Znak ten został zgłoszony jako wspólnotowy znak towarowy w dniu 22 kwietnia 2002 r. pod numerem [...] na rzecz F. S.p.a. z siedzibą we Włoszech. W Urzędzie Patentowym RP został oznaczony pod numerem [...]. Znak ten był przeznaczony do oznaczania w klasie 4 według klasyfikacji nicejskiej: ropa naftowa, oleje przemysłowe, smary i tłuszcze, środki smarownicze i konserwujące, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy).

Urząd Patentowy RP powołaną decyzją z dnia [...] października 2008 r. na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. odmówił udzielenia prawa ochronnego na powyższy znak towarowy. Znak ten urząd uznał za podobny do zarejestrowanych na rzecz F. Spółka jawna z siedzibą w G. znaków towarowych: pod numerem [...] znaku słownego pod nazwą "F." z pierwszeństwem od dnia 27 października 1993 r. dla następujących towarów w kl. 4 - materiały pędne, oleje techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty; pod numerem [...] znaku słowno - graficznego pod nazwą "F." z pierwszeństwem od dnia 22 października 1994 r. dla następujących towarów w kl. 4: materiały pędne, oleje techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty.

Organ dokonując całościowej oceny zgłoszonego znaku zwrócił uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów oraz oryginalność i sposób ich postrzegania. Uznał, że porównanie zgłoszonego znaku i przeciwstawionych znaków winno odbywać się na różnych płaszczyznach postrzegania, mając na uwadze równocześnie ogólne wrażenie, jakie te znaki wywierają na odbiorcach. Urząd Patentowy RP zauważył, że zgłoszony znak składa się z napisu "F." w kolorze pomarańczowym na białym tle, pod którym znajduje się napis "P." (białe litery na brązowym tle). Z kolei, gdy chodzi o znaki przeciwstawione, to w znaku [...] w pomarańczowy owal zostały wpisane: na górze wyraz "F.", a pod spodem napis "O.". Elementem wspólnym dla obu znaków uznane zostało słowo "F.", które jednocześnie w obu znakach zostało szczególnie wyeksponowane. Urząd podkreślił zbieżność fonetyczną i znaczeniową tego elementu. Nadto zauważył, że z uwagi na łatwość zapamiętywania elementom słownym przyznaje się charakter dominujący. W niniejszej sprawie właśnie z powodu tego wspólnego elementu organ przyjął możliwość skojarzenia znaku zarejestrowanego wcześniej ze znakiem zgłoszonym. Pozostałe elementy: "O." (oznaczające w języku angielskim naftę, ropę) czy "P." (p w języku włoskim oznacza naftę, a dopisany skrót s. oznacza formę organizacyjną zgłaszającego) uznał za elementy ogólnoinformacyjne. Uznał organ, że przeciętny odbiorca, dostrzegając nawet pewne różnice, ze względu na podobieństwo oznaczeń, mógł uważać, że znak zgłoszony stanowi kolejną odmianę znaków zarejestrowanych przez tego samego przedsiębiorcę. W ocenie organu dla stwierdzenia podobieństwa znaków wystarczy wykazanie ryzyka pomylenia znaków przez odbiorców.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP