Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Dariusz Zalewski Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi "M" Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej "M" Sp. z o.o. z siedzibą w B. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/8

W dniu [...] maja 2011 r. M. Sp. z o.o. z siedzibą w B. (skarżąca w niniejszej sprawie) zgłosiła w celu uzyskania prawa ochronnego znak towarowy słowny [...] pod numerem [...], przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach:

04: paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary;

35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów branży paliwowej: paliwa stałe, paliwa stale, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu ww. towarów, organizowanie sieci sprzedaży, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych;

39: składowanie, pakowania i magazynowanie towarów: paliwa stale, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, usługi dystrybucji i transportu w zakresie ww. towarów.

Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] Urząd Patentowy RP na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1-3, oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej pwp), odmówił udzielenia przedmiotowego prawa ochronnego.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że przedmiotowe oznaczenie nie posiada dostatecznych znamion odróżniających. Wskazał, że zgłoszony znak [...] jest w stosunku do zgłoszonych towarów i związanych z nimi usług oznaczeniem opisowym, złożonym z dwóch opisowych członów stanowiących łącznie wyrażenie, które jest o charakterze opisowym. Zatem zgłoszony znak dla części towarów, ze względu na ich charakter i właściwości, wprowadza odbiorców w błąd. Mylący charakter dotyczy zwłaszcza tej części towarów które obejmują paliwa ciekłe, mineralne, oleje opałowe, mazut, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, z uwagi na brak związku ze znaczeniem słowa "[...]", które występuje w znaku.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP