Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki, Asesor WSA Piotr Borowiecki, , Protokolant Anna Mruk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2007 r. sprawy ze skargi J. N.V. B., B. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] Urząd Patentowy RP, rozpoznający sprawę ponownie w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lutego 1998 r. o udzieleniu prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu farmaceutycznego uchylił decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] maja 2005 r. o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 1998 r. J. N.V. B., B., zwana dalej J., uzyskała na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i Urzędzie Patentowym RP /Dz. U. z 1993 r. nr 4 poz. 14, zwanej dalej ustawą nowelizującą/ i art.10 -12 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości /tekst jedn. Dz. U. nr 26 z 1993 r. poz. 117, dalej cytowana jako u.wyn./ prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu /farmaceutycznego/ o nazwie "Nowy związek, 3-2-4-(6-fluoro-1,2-benzizoksazol-3-ilo) -1 - piperydynylo etylo-6,7,9,9 - tetrahydro-2-metylo-4H- pirydol 1,2- a- pirymidyn-4-onu".

W 2002 r. J. - uprawniona z powyższej decyzji wystąpiła do sądu powszechnego przeciwko spółce P. K. Z. F. S.A., dalej zwanej P., o zaniechanie naruszania służącego J. prawa wyłącznego.

W dniu 4 października 2002 r. P. działając w trybie spornym wystąpiła o unieważnienie prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu określonego w decyzji z dnia [...] lutego 1998 r.

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] lutego 2003 r. /nr [...] umorzył postępowanie w sprawie, a decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r., po ponownym rozpoznaniu sprawy, utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] lutego 2003 r. i przekazał akta sprawy Urzędowi Patentowemu RP- Zespół Badań Patentowych w celu rozważenia wznowienia postępowania zgłoszeniowego z urzędu lub stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa. W uzasadnieniu wskazał, że art. 255 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej /tekst jedn. Dz. U. nr 119 z 2003r. poz.1117, zwanej dalej pwp/ wymienia enumeratywnie sprawy rozpoznawane w trybie spornym, a w katalogu tym nie ma prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu, o którym mowa w art. 4 ustawy nowelizującej, zatem sprawy te nie mogą być rozpoznawane w trybie spornym o unieważnienie prawa, a jedynie w trybie stwierdzenia nieważności decyzji. Decyzja ta nie była zaskarżona do sądu administracyjnego.

Dnia 23 października 2003 r. A. P. sp. z o.o. wystąpiła do Prezesa Urzędy Patentowego o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] października 1993 r. o udzieleniu na rzecz J. prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu o nazwie "Nowy związek, 3-2-4-(6-fluoro-1,2-benzizoksazol-3-ilo)-1-piperydynylo etylo-6,7,9,9-tetrahydro-2-metylo-4H-pirydol 1,2- a- pirymidyn-4-onu". Urząd Patentowy rozpatrzył sprawę w trybie spornym i umorzył postępowanie w sprawie decyzją z dnia [...] października 2004 r. /[...]/.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP