Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek
Uzasadnienie strona 2/15

2. protokół nr [...] z posiedzenia KOPW z dnia [...] października 1996 r., oznaczony jako załącznik nr 1 do pisma z dnia [...] października 2008 r. (k. 41 akt), w którym nadmieniono o przekazaniu potencjalnym odbiorcom oraz opiniującemu instytutowi próbnych partii produktu,

3. faktury nr [...] i nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r.; nr [...] i nr [...] z dnia [...] stycznia 1997 r. oraz nr [...] z dnia [...] lutego 1997 r., oznaczone jako załącznik nr 7 do pisma z dn. [...] października 2008 r. (odpowiednio: k. 20-9 akt administracyjnych), jako dowody na to, że olej [...] sprzedawany był przed datą zgłoszenia przedmiotowego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP,

4. warunki techniczne 150/96 oleju [...], oznaczone jako załącznik nr 8 do pisma z dnia [...] października 2008 r. (k. 8-7 akt), w którym podano właściwości oleju [...] i normy, według których te właściwości badano,

5. pozycje książkowe pt. "Chemia i fizykochemia ropy naftowej", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979 i pozycję Mariana Rutkowskiego "Technologia chemiczna ropy naftowej i gazu", Politechnika Wrocławska, Wrocław 1976 złożone na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. (odpowiednio: k. 92-91 i k. 90-85 akt administracyjnych),

6. świadectwo jakości, oznaczone jako załącznik 1 do pisma z dnia [...] stycznia 2010 r. (k. 121 akt), określające własności fizykochemiczne materiału zdefiniowanego jako "olej opałowy ciężki",

7. normy: PN-81/C-04012 określająca oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej i BN-64/0531-03 dotycząca analizy technicznej ropy naftowej, oznaczone jako załączniki nr 2 i 3 do pisma z dnia [...] stycznia 2010 r. (k. 119-113 i 111-104 akt),

8. ekspertyzę Instytutu Nafty i Gazu w [...] nr E-TO/1/2010 z dnia [...] stycznia 2010 r., oznaczoną jako załącznik nr 2 do pisma z dnia [...] lutego 2010 r. (k.155-153 i k. 151 akt),

9. opinię techniczną dr inż. Andrzeja Jarzębskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., oznaczoną jako załącznik nr 1 do pisma z dnia [...] maja 2010 r. (k. 181-174 akt),

10. polski opis patentowy [...], oznaczony jako załącznik nr 2 do pisma z dnia [...] maja 2010 r. (k.173-170 akt),

11. Procedura Status Kontroli ISO 9002 i Procedura Prowadzenia Sprzedaży ISO 9002, oznaczone jako załączniki nr 1 i nr 2 do pisma (skarga) z dnia [...] czerwca 2011 r. (karta 77-74 i 73-67 akt przedmiotowej sprawy).

Odnośnie do zarzutu braku nieoczywistości rozwiązania, w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości, strona skarżąca, jako wnioskodawca, stwierdziła, że proste zmieszanie kilku składników wynikało w sposób oczywisty ze znanego od dziesięcioleci stanu techniki i na poparcie braku nieoczywistości spornego patentu jednoznacznie wskazała dowody w postaci:

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP