Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. ref. Paulina Stylińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2013 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w T. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz [...] S.A. z siedzibą w T. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/15

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...], Urząd Patentowy RP, działając na podstawie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. - dalej także: "p.w.p.") oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 19 października 1972 o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. - dalej także: "u.o.w.") w zw. z art. 315 ust. 1 i ust. 3 p.w.p. - oddalił wniosek R. S.A. z siedzibą w T. (dalej także: "skarżąca R." lub "skarżąca spółka") o unieważnienie patentu nr [...] na wynalazek pt.: "[...]" udzielonego na rzecz skarżącej R. S.A. z siedzibą w T.

Zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu [...] października 2008 r. skarżąca spółka R. S.A. wystąpiła do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie patentu nr [...] udzielonego na wynalazek pt.: "[...]", na rzecz skarżącej R.

Za podstawę swojego żądania skarżąca spółka początkowo podnosiła brak nieoczywistości i nowości spornego rozwiązania, powołując się na art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Następnie w piśmie z dnia [...] stycznia 2010 r., uzupełnionym w kolejnym piśmie z dnia [...] listopada 2010 r., skarżąca spółka zarzuciła brak prawidłowego ujawnienia spornego wynalazku w dokumentach patentowych, czyli brak jego stosowalności.

Skarżąca R., jako wnioskodawca, swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego patentu uzasadniła tym, iż w dniu [...] lipca 1996 r. została zawarta umowa z twórcami wynalazku o dokonanie projektu wynalazczego w wyniku, której został zgłoszony w R. S.A. projekt wynalazczy pt. "[...]". W oparciu o ten projekt dokonano w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia wynalazku, na który został udzielony patent. W wyniku zastosowania wynalazku, według tego patentu, współtwórcy otrzymali wynagrodzenie za okres 2 lat. Wnioskodawca natomiast jest zobowiązany w wyniku zawartej umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami do wypłaty wynagrodzenia za cały okres stosowania wynalazku. Skarżąca spółka powołała przepis art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, ze zm.), wskazując na konieczność wykonywania działalności gospodarczej w interesie spółki z uwzględnieniem odpowiedzialność za jej wyniki finansowe. Zdaniem strony skarżącej, jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia współtwórcom za stosowanie wynalazku za dalsze okresy stosowania go, to ma on interes prawny w żądaniu unieważnienia wynalazku, który nie spełnia ustawowych przesłanek zdolności patentowej.

Jako dowody na brak zdolności patentowej spornego rozwiązania skarżąca spółka w toku całego toczącego się postępowania spornego przedłożyła:

1. zgłoszenie projektu wynalazczego z dnia [...] września 1996 r., złożone przez J. D. w R. S. A., oznaczone jako załącznik nr 6 do pisma z dnia [...] października 2008 r. (k. 23-21 akt administracyjnych), w którym przedstawiono (jako uzupełnienie do wniosku) proponowany skład oleju [...], zarówno pod względem stosowanych komponentów jak i ich ilości,

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP