Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant ref. staż. Piotr Niewiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2015 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę w całości

Inne orzeczenia o symbolu:
6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/7

Główny Inspektor Transportu Drogowego (w skrócie "GITD") decyzją z dnia [...] marca 2015 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), dalej "k.p.a.", art. 2 ust. 35a, art. 62 ust. 4a, art. 64 ust. 1 i 2, art. 140aa ust. 1, 3 i 4, art. 140ab ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a, ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), dalej także "p.r.d.", art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 951), dalej "rozporządzenie w sprawie warunków technicznych", po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (w skrócie "WITD") z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...], nakładającej na B. sp. z o.o. z siedzibą w Ł. (dalej "skarżąca" lub "Spółka") karę pieniężną w wysokości 5.000 zł utrzymał zaskarżoną decyzję w całości w mocy.

Do wydania powyższej decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia.

W dniu [...] października 2013 r. na drodze krajowej nr 63 (okolice miejscowości Kociołek Szlachecki) zatrzymano do kontroli zespół pojazdów składający się z dwuosiowego samochodu ciężarowego marki DAF o nr rej. [...] i dwuosiowej przyczepy marki Sommer o nr rej. [...], kierowany przez K.J.K. wykonującego przejazd w imieniu Spółki. W toku kontroli ustalono, że pojazdem zatrzymanym do kontroli dokonywano przewozu 324 sztuk bębnów stalowych (zdaniem organu - ładunek podzielny). W wyniku pomiarów przeprowadzonych w trakcie kontroli ustalono, że długość zespołu pojazdów zatrzymanego do kontroli wynosiła 19,5 m oraz stwierdzono, iż przewóz odbywał się pojazdem nienormatywnym, dla którego wymagane jest zezwolenie kategorii III-VI. Przebieg kontroli utrwalono protokołem nr [...].

Po wszczęciu postępowania administracyjnego WITD pismem z dnia [...] marca 2014 r. (znak: [...]) zmienił kwalifikację prawną czynu na wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia kategorii VII oraz naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym, dla którego wymagane jest zezwolenie kategorii VII ładunków innych niż ładunek niepodzielny, gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż 10%.

Decyzją z [...] kwietnia 2014 r., nr [...], WITD nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 1.000 zł. W wyniku rozpatrzenia odwołania złożonego przez Spółkę, GITD decyzją nr [...], z dnia [...] sierpnia 2014 r., uchylił tę decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...], WITD umorzył postępowanie w części dotyczącej wykonywania przewozu drogowego pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia kategorii VII, a następnie pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. zawiadomił Spółkę o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie zmiany naruszenia z naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym, dla którego wymagane jest zezwolenie kategorii VII ładunków innych niż ładunek niepodzielny, gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż 10% na naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym, dla którego wymagane jest zezwolenie kategorii III-VI ładunków innych niż ładunek niepodzielny.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego