Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2013 r. sprawy ze skargi O. S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] grudnia 2012 r. zobowiązującą przedsiębiorcę -O. SA z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) do uiszczenia na rachunek UOKiK kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek oleju opałowego o numerach [...] oraz [...], nie spełniającego wymagań jakościowych.

Do wydania powyższych decyzji doszło w następujących okolicznościach.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu [...] lipca 2012 r. na Stacji Paliw nr [...] w T., przy ul. M. [...], inspektorzy reprezentujący [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. (dalej: [...].WIIH) pobrali do badań z partii liczącej 17868 litrów próbki oleju napędowego, tj. próbkę o numerze [...] i próbkę kontrolną o numerze [...] w ilości 4 litrów każda, na podstawie protokołu pobrania próbek paliw nr [...].

Następnie inspektorzy reprezentujący [...].WIIH przekazali próbkę oleju napędowego do akredytowanego, niezależnego laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie, według protokołu przyjęcia do badania nr [...].

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie (protokół z badań nr [...]) wykazały, że oferowany w dniu kontroli olej napędowy (o numerze próbki [...]), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w obowiązującym w dniu kontroli § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 ze zm.), (dalej: rozporządzenie), z uwagi na zaniżony parametr - odporność na utlenianie, którego wynik badania wyniósł 7,8 h, przy wymaganiach jakościowych min. 20 h.

W toku kontroli w dniu [...] lipca 2012 r., inspektorzy reprezentujący [...].WIIH, poinformowali kontrolowanego o wynikach badań próbki oleju napędowego pobranego w dniu [...] lipca 2012 r. o numerze [...], przekazali mu egzemplarz protokołu z badań o numerze [...] oraz poinformowali o możliwości złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej.

Ponadto w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu [...] lipca 2012 r. na Stacji Paliw nr [...] w T., przy ul. M. [...], z uwagi na nową dostawę oleju napędowego, inspektorzy reprezentujący [...].WIIH ponownie pobrali do badań z innej partii paliwa liczącej 24922 litry, próbki oleju napędowego, tj. próbkę o numerze [...] i próbkę kontrolną o numerze [...] w ilości 4 litrów każda, na podstawie protokołu pobrania próbek paliw nr [...].

Następnie inspektorzy reprezentujący [...].WIIH, przekazali próbkę oleju napędowego do akredytowanego, niezależnego laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie, według protokołu przyjęcia do badania numer [...].

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie (protokół z badań nr [...]) wykazały, że oferowany w dniu kontroli ([...] lipca 2012 r.) olej napędowy (o numerze próbki [...]), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w obowiązującym w dniu kontroli § 1 pkt 2 rozporządzenia, z uwagi na zaniżony parametr - odporność na utlenianie, którego wynik badania wyniósł 17,3 h, przy wymaganiach jakościowych min. 20 h.

Strona 1/6