Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi R.S.A. z siedzibą w T. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2011 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia patentu 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej R. S.A. z siedzibą w T. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/14

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (organ) decyzją z dnia [...] marca 2011 roku, nr [...] działając w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu na rozprawie wniosku R. S. A. z siedzibą w T. o unieważnienie patentu nr [...] na wynalazek pt." [...] " na rzecz R. S. A. z siedzibą w T. (dalej: wnioskodawca, R.) oddalono wniosek.

Pismem z [...] października 2008 roku R. S.A. z siedzibą w T., wniosła o unieważnienie patentu o numerze [...] (nr zgłoszenia [...]) na wynalazek pt "[...] " opublikowanego w WUP z dn. [...] grudnia 2002 roku, udzielonego na jej rzecz.

Zakwestionowany patent dotyczy sposobu produkcji ciężkiego oleju opałowego na bazie destylatów próżniowych i charakteryzuje się tym iż od 30 do 80% masowych destylatu próżniowego o zawartości siarki do 0,6% masowych i zawartości azotu do 0,08% masowych otrzymanego z frakcji wrzącej o zakresie temperatur od 250 do 500°C miesza się w ilości od 20 do 50% masowych z destylatem próżniowym o zawartości siarki do 1,8% masowych i zawartości azotu do 0,19 % masowych będących frakcją wrzącą w zakresie temperatur od 230 do 450°C z olejem stanowiącym pozostałość próżniową pochodzącą z redestylacji odparafinowanej frakcji szczytowej z destylacji próżniowej ropy o zakresie lepkości od 25 do 40 mm2/s w temperaturze 500 C, następnie frakcje te miesza się w temperaturze powyżej 100°C do uzyskania pełnej homogenizacji i osiągnięcia lepkości kinematycznej w temperaturze 50°C nie wyższej 60mm2/s, o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż 40°C, temperaturze zapłonu nie wyższej jak 105°C, wartości opałowej nie niższej jak 41300kJ/kg oraz zawartości siarki nie wyższej niż 1% masowy.

Wnioskodawca wskazał, iż ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia własnego patentu, ponieważ został on uzyskany z naruszeniem przepisów prawa. Jako podstawę unieważnienia patentu wnioskodawca wskazał art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 10 i 11 ustawy o wynalazczości. Podniósł, że zarówno w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej jak i ustawę z dnia 19 października 1972 roku o wynalazczości - nowość wynalazku należy traktować jako niezbędną przesłankę do uzyskania patentu.

Do wniosku jako dowody w sprawie dołączył 11 załączników:

- protokół nr [...] z posiedzenia Komisji Opiniującej Projekty Wynalazcze w R.- załącznik 1,

- zawiadomienie o podjętej decyzji w sprawie wykorzystania projektu wynalazczego - załącznik 2,

- regulamin postępowania z projektami wynalazczymi w R.- załącznik 3,

- pismo J. D. - załącznik 4,

- naliczenie efektów ekonomicznych - załącznik 5,

- zgłoszenie projektu wynalazczego - załącznik 6,

- faktura nr [...] - załącznik 7,

- faktura nr [...] - załącznik 8,

- faktura nr [...] - załącznik 9,

- warunki techniczne [...] na olej opałowy ciężki [...]- załącznik 10,

- opis patentowy nr [...] pt.: "[...]" - załącznik 11.

W oparciu o dowody obejmujące załączniki 1 do 5 dokonał rekapitulacji stanu faktycznego.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP