Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant Referent Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2017 roku Minister Energii utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (dalej także "Prezes ARM") z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej.

Powyższe decyzje zapadły w następującym stanie faktycznym i prawym sprawy.

Wnioskiem z dnia [...] marca 2016 roku P. Sp. z o.o. z siedzibą w [...], dalej "skarżąca", "spółka", "strona" wystąpiła do Prezesa ARM o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o zapasach dotyczących opłaty zapasowej. Wskazała, że zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo olej gazowy niespecyfikowany (kod CN [...]), który będzie następnie wykorzystywany w całości w procesie produkcji olejów smarowych jako półprodukt. Przedmiotowy olej będzie przemieszczany z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego, którego skarżąca nie prowadzi. Następnie olej ten będzie sprzedany podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który wykorzysta go w całości do produkcji oleju smarowego. Po wyprodukowaniu oleju smarowego wyrób gotowy zostanie sprzedany skarżącej. Olej smarowy jako wyrób gotowy, wytworzony z oleju gazowego niespecyfikowanego zostanie następnie wywieziony poza terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Spółka poinformowała także, że olej gazowy niespecyfikowany jest używany do celów technicznych jako surowiec do wytwarzania innych wyrobów energetycznych. Podkreśliła, że olej gazowy niespecyfikowany nie stanowi samoistnego paliwa i jest mieszany z innymi surowcami. Dołączyła również sprawozdania z badań wyrobu końcowego, którego elementem był olej gazowy niespecyfikowany. W związku z tak opisanym stanem faktycznym skarżąca sformułowała następujące pytanie "Czy w związku z zaistniałym stanem, faktycznym spółka będzie zobowiązana do tworzenia i utrzymania zapasów interwencyjnych, a w konsekwencji powyższego powinna również uiszczać opłatę zapasową, o której mowa w ustawie o zapasach?"

Według jej oceny, skoro sprowadzony z innego kraju Unii Europejskiej olej gazowy niespecyfikowany jest w całości wykorzystany w procesie produkcji oleju smarowego stanowi on półprodukt/surowiec, tym samym nie jest on paliwem, od którego powinna być uiszczana opłata zapasowa oraz tworzone i utrzymywane zapasy interwencyjne. Skoro olej ten jest półproduktem rafineryjnym, do niego odnosi się zał. B rozdziału 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14 listopada 2008 r. str. 1 z późń. zm.).

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii