Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu europejskiego na wynalazek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka Sędzia WSA Aneta Lemiesz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2020 r. sprawy ze skargi B. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu europejskiego na wynalazek oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] listopada 2019 r. sprawy z wniosku M. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. z siedzibą w B. o unieważnienie patentu europejskiego na wynalazek pt. "Taśma uszczelniająca, sposób wytwarzania takiej taśmy uszczelniającej oraz jej zastosowanie" nr [...], udzielonego na rzecz T. z siedzibą w B., Niemcy, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie i kosztach postępowania.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że dniu 23 listopada 2018 r. wpłynął wniosek M. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. z siedzibą w B. o unieważnienie w całości patentu europejskiego nr [...] na wynalazek pt. "Taśma uszczelniająca, sposób wytwarzania takiej taśmy uszczelniającej oraz jej zastosowanie" udzielonego na terytorium Rzeczpospolitej Polski na rzecz T. z siedzibą w B., Niemcy.

Wnioskodawca jako podstawę prawną wniosku wskazał art. 89 ust. 1 w związku z art. 921 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117) oraz art. 2 ust. 2 i art. 138 ust. 1 lit a) i c) i art. 139 ust. 2 Konwencji o Patencie Europejskim z dnia 5 października 1973 r. (w brzmieniu nadanym Aktem rewidującym z 2000 r.).

Uzasadniając interes prawny wnioskodawca stwierdził, że w orzecznictwie i literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej jest m. in. zamiar uruchomienia produkcji wyrobów według opatentowanego na cudzą rzecz wynalazku. Wyjaśnił, że jest firmą budowlaną, specjalizującą się w montażu stolarki budowlanej w obiektach budowlanych zużywającą znaczące ilości przedmiotowych taśm dla uszczelniania okien i drzwi przy montażu w otworach obiektów budowlanych i przed podjęciem przygotowań do uruchomienia produkcji wymienionych taśm musi ustalić czy zakres ochrony przedmiotowego patentu obejmuje taśmy których produkcję zamierza uruchomić. Wnioskodawca powołał się także na ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a wcześniej art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej). Powołując się na konkretnie wskazane orzeczenia, stwierdził, że mając na względzie stanowisko orzecznictwa oraz fakt, że jest konkurentem podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy) uprawnionego z patentu, a Rzeczpospolita Polska została wyznaczona w przedmiotowym patencie jako kraj ochrony, przy czym złożono tłumaczenie patentu europejskiego [...] w Urzędzie Patentowym RP, uznać należy, iż posiada interes prawny w unieważnieniu tego patentu.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP