Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi "P." Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/10

Minister Energii decyzją z [...] marca 2016 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), dalej: "k.p.a.", oraz art. 21 § 1 pkt 1, art. 21 § 3 w zw. z art. 21 § 4 oraz art. 47 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), dalej: "o.p." oraz art. 21b ust. 1, art. 21b ust. 2, art. 21b ust. 12, art. 21b ust. 13 oraz art. 21b ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1695, z późn. zm.), dalej: "ustawa o zapasach", po rozpatrzeniu odwołania P. sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: "Spółka" lub "Skarżąca") utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (w skrócie: "Prezes Agencji") z [...] grudnia 2015 r., nr [...], w sprawie określenia wysokości opłaty zapasowej.

Do wydania powyższej decyzji doszło na podstawie następujących ustaleń:

3 marca, 23 marca i 20 kwietnia 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynęły informacje o dokonaniu przez spółkę odpowiednio w styczniu, lutym oraz marcu 2015 r. przywozu oleju napędowego w ilości 484 294 m3, 544 365 m3 oraz 601 353 m3 oraz wywozu w ilości 526 369 m3, 514 393 m3 oraz 655 043 m3. Spółka poinformowała ponadto, że za powyższe miesiące wyliczyła wartość opłaty zapasowej w kwotach minus 1 603,12 zł, 1 141,98 zł oraz minus 2 045,67 zł.

28 kwietnia 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynęły korekty powyższych informacji w zakresie wysokości opłaty zapasowej, która wyniosła 0 zł za styczeń, 1 142 zł za luty oraz 0 zł za marzec 2015 r.

21 maja 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynęła informacja o przywozie przez Spółkę w kwietniu 2015 r. oleju napędowego w ilości 171 147 m3, wywozie 268 702 m3 oraz wyliczeniu wysokości opłaty zapasowej w kwocie 0 zł.

W dniach 6-8, 12 oraz 15 maja 2015 r., 12 maja oraz 15 maja 2015 r. Prezes Agencji przeprowadził kontrolę zapasów obowiązkowych Spółki. W toku kontroli ustalono między innymi, że Spółka dokonała przywozu oleju napędowego w wielkości 427 131 m3 w styczniu 2015 r., 545 375 m3 w lutym 2015 r. oraz 601 353 m3 w marcu 2015 r. W wyniku weryfikacji dokumentów stwierdzono, że Spółka dokonała odliczenia wywozu produktów naftowych (produkt o nazwie [...] o kodzie [...]) dokonanego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., natomiast nie dokonywała wywozu surowców, produktów naftowych oraz paliw określonych w § 2 pkt 1 i 2 oraz 4-12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1806), w związku z czym nie należało stosować pomniejszeń.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii