Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2012 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także: Prezes UOKiK) - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm., zwanej dalej "ustawą o jakości paliw") - po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zobowiązania przedsiębiorcy "M." Sp. z o.o. z siedzibą w P. do uiszczenia na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki podstawowej benzyny bezołowiowej 95 o numerze [...], niespełniającej wymagań jakościowych, zakończonej decyzją Prezesa UOKiK nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. - utrzymał w mocy ww. decyzję organu.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Jak wynika z protokołu kontroli nr [...], upoważnieni inspektorzy [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w W. rozpoczęli w dniu [...] maja 2011 r. kontrolę działalności spółki "M." Sp. z o. o. z siedzibą w P. (dalej także: "spółka" lub "strona") w obecności prezesa zarządu tej spółki. Pobrano do badań z partii benzyny bezołowiowej 95 liczącej 5370 litrów, próbkę podstawową o numerze [...] i próbkę kontrolną o numerze [...] w ilości 4 i 0,75 litra każda, na podstawie protokołu pobrania próbek paliw nr [...]. Odpowiednio zabezpieczone próbki przewieziono transportem uniemożliwiającym zmianę jakości paliwa do laboratorium akredytowanego w celu przeprowadzenia badań jakościowych, tj. parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441), zwanym dalej "rozporządzeniem".

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez ww. akredytowane, niezależne laboratorium (protokół z badań nr [...]) wykazały, że oferowana w dniu kontroli benzyna bezołowiowa 95 (o numerze próbki [...]) nie spełnia wymagań jakościowych określonych w § 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na:

-zaniżoną liczbę oktanową RON, której wynik badania wyniósł 94,3, przy wymaganiach jakościowych min. 95,0;

-zawyżoną temperaturę końca destylacji, której wynik badania wyniósł 242,6 °C, przy wymaganiach jakościowych max 210 °C.

W toku kontroli, pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. strona została poinformowana o wynikach badań próbki podstawowej benzyny bezołowiowej 95 pobranej w dniu [...] maja 2011 r. o numerze [...], przekazano jej również egzemplarz protokołu z badań nr [...] oraz poinformowano o możliwości złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej. Spółka pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. złożyła wniosek o zbadanie próbki kontrolnej nr [...].

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium J. Sp. z o. o. w G. (protokół z badań nr [...]) wykazały, że oferowana w dniu kontroli benzyna bezołowiowa 95 (o numerze próbki [...]), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w § 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na zawyżoną temperaturę końca destylacji, której wynik badania wyniósł 218,4 °C, przy wymaganiach jakościowych max 210 °C.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów