Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2016 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o. o. z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz skarżącej M. Sp. z o. o. z siedzibą w K. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/10

Przedmiotem skargi jest decyzja Nr [...] z [...] grudnia 2012 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: "Prezes NFZ"), wydana na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm., dalej: "ustawa o świadczeniach") oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: "K.p.a.") po rozpoznaniu odwołania D. Spółki z o.o. z siedzibą w K., obecnie C. sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka", "Skarżący"), utrzymująca w mocy decyzję Nr [...] Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: "Dyrektor [...]OW NFZ") z [...] lipca 2012 r., którą oddalono odwołanie Wnioskodawcy od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu badań rezonansu magnetycznego na obszarze L.- B.

[...] maja 2012 r. [...] Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił konkurs ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 lipca 2012 r. - 31 grudnia 2014 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania rezonansu magnetycznego. Wartość zamówienia określił na kwotę nie większą niż [...] zł. W postępowaniu konkursowym wzięło udział pięciu oferentów, w tym Spółka. [...] czerwca 2012 r. komisja konkursowa przeprowadziła kontrolę w pracowni Wnioskodawcy. Przedstawione dokumenty nie potwierdziły wykonania na dzień [...] maja 2012 r. (tj. dzień złożenia oświadczeń w ofercie) ilości 2500 badań rezonansu magnetycznego, wobec czego komisja konkursowa dokonała zmiany udzielonej przez oferenta odpowiedzi na pytanie ankietowe 1.6.1.1 z odpowiedzi "tak" na odpowiedź "nie". Z protokołu posiedzenia komisji konkursowej w części jawnej, sporządzonego [...] czerwca 2012 r. wynikało, że wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu byli w części jawnej postępowania kontrolowani i wzywani przez komisję konkursową do usunięcia braków formalnych swoich ofert. Po przeprowadzeniu tych czynności komisja konkursowa przyjęła do dalszego postępowania 4 oferty, a jedną z ofert odrzuciła w całości. Oferta Spółki znalazła się w gronie ofert przyjętych przez komisję konkursową do dalszego postępowania. Z rankingu otwarcia z [...] czerwca 2012 r. wynikało, że oferta Spółki zajęła trzecią pozycję, uzyskując łącznie 54,5 punktu oceny, w tym w ramach kryterium jakości 4,5 punktu oceny, w ramach kryterium dostępności 15 punktów oceny, w ramach kryterium kompleksowości 15 punktów oceny, a w ramach kryterium ceny 20 punktów. Na podstawie sporządzonego przez komisję konkursową rankingu, do negocjacji, o których mowa w art. 142 ust. 6 ustawy o świadczeniach, dotyczących ustalenia liczby i ceny świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących przedmiot postępowania, zakwalifikowanych zostało dwóch oferentów zajmujących w rankingu otwarcia ex aequo pierwsze miejsce z uwagi na uzyskanie tej samej oceny w wysokości 74,5 punktu. Oferty tych podmiotów wyczerpywały kwotę przeznaczoną przez [...] Oddział Wojewódzki NFZ, dlatego Spółka nie została zaproszona do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, komisja konkursowa sporządziła ranking końcowy złożonych ofert. [...] czerwca 2012 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania nr [...]. Komisja konkursowa, nie wybrała oferty Spółki, która zajęła w rankingu trzecią pozycję.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia