Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 3 IN 1
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Ewa Marcinkowska Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Protokolant Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi S. S.A. z siedzibą w V., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 3 IN 1 oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/13

Znak towarowy R-90234 (3 IN 1) jest zarejestrowany na rzecz "M." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, [...], Polska (dalej jako uczestnik lub uprawniony) ze skutkiem od dnia [...] maja 1993 r. i służy do oznaczania towarów w klasach 29 i 30, to jest: mleko i wyroby z mleka, galaretki, koncentraty, śmietanki, kawa, kakao, budynie, herbata.

Na mocy umowy z dnia [...] sierpnia 2004 r. uczestnik nabył od "M." S.A. z siedzibą w U. prawo własności znaku towarowego "3 IN 1" wraz z prawem ochronnym na słowno - graficzny znak towarowy "3 IN 1". W oparciu o tę umowę decyzją z dnia [...] września 2005 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: UP albo organ) na podstawie art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm.; dalej jako: P.w.p.) postanowił w rejestrze znaków towarowych pod numerem R-90234 dokonać w rubryce A wpisu: "M." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, [...], Polska.

W dniu [...] czerwca 2005 r. do UP wpłynął wniosek, złożony przez S. SA, [...], Szwajcaria (dalej jako: skarżący), o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego R-90234 (3 IN 1) z powodu jego nieużywania. Skarżący powołał się na art. 28 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, ze zm., dalej jako u.z.t.) oraz na art. 169 ust. 1 pkt 1 P.w.p.

W piśmie z dnia [...] września 2005 r. swoje stanowisko w sprawie przedstawił uczestnik, wnosząc o odrzucenie wniosku jako niespełniającego przesłanek formalnych, ewentualnie o oddalenie wniosku jako nieuzasadnionego. Uczestnik podkreślił, że skarżący nie wykazał istnienia interesu prawnego, a to jest równoznaczne z brakiem legitymacji do wystąpienia z niniejszym wnioskiem, co powinno skutkować jego odrzuceniem.

Co do bezzasadności wniosku uczestnik podał, że skarżący z jednej strony wstępuje z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak, z drugiej zaś strony w dniu [...] marca 2005 r. wystąpił do uczestnika z wezwaniem o dobrowolne spełnienie świadczeń określonych w art. 47912 kpc. Wezwanie to, zdaniem uczestnika, jest sprzeczne z żądaniem z obecnego wniosku i świadczy o tym, że skarżący potwierdza używanie spornego znaku. Stąd wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia jest niezgodne z prawdą, wobec faktu używania spornego znaku, które skłoniło skarżącego do wystąpienia z pismem ostrzegawczym. Uczestnik podkreślił, że we wniosku brak jest także wskazania konkretnych towarów, których dotyczy żądanie skarżącego.

Na rozprawie w dniu [...] czerwca 2006 r. skarżący podtrzymał wniosek, precyzując zakres swojego żądania do stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego w całości, z kolei istnienie interesu prawnego wywiódł z okoliczności wystosowania przez uczestnika listów, w których zarzucono skarżącemu naruszenie praw wyłącznych do spornego znaku towarowego. Jednocześnie skarżący podkreślił, że oznaczenie używane przez uczestnika różni się od zarejestrowanego spornego znaku. Skarżący złożył kserokopię tejże korespondencji od dnia [...] maja 2005 r. do [...] lipca 2005 r.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP