Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Irena Jakubiec - Kudiura, Sędzia WSA - Barbara Mleczko - Jabłońska, Sędzia WSA - Michał Sowiński (spr.), , Protokolant specjalista - Marcin Wacławek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi A. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym; oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją Burmistrza W. nr [...] z dnia [...] lutego 2004 r. na A. O. został nałożony obowiązek zapłaty należności pieniężnej z tytułu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw: renty planistycznej w kwocie 1.560 zł związany ze zbyciem udziałów w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Z. przy ul. M., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] w obrębie [...] o pow. 1.794 m2 pochodzącej z księgi wieczystej KW [...].

A. O. odwołał się od powyższej decyzji, a w wyniku rozpatrzenia tego odwołania Samorządowe Kolegium odwoławcze w W. decyzją nr [...] z dnia [...] września 2005 r. utrzymało ją w mocy.

Wobec nieuiszczenia przez A. O. ww. opłaty, w dniu [...] stycznia 2011 r. został wystawiony tytuł wykonawczy nr [...], który został przekazany naczelnikowi Urzędu Skarbowego w W. celem egzekucji.

Pismem z dnia 20 lutego 2012 r. A. O. skierował wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnej polegającej na zajęciu świadczenia emerytalnego. W piśmie zobowiązany kwestionował obowiązek zapłaty renty planistycznej, stojąc na stanowisku, że działania Burmistrza W. są bezprawne, a decyzja o nałożeniu renty planistycznej nr [...] z dnia [...] lutego 2004 r. jest niezasadna. Ponadto zarzucił przedawnienie egzekwowanego obowiązku.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] Burmistrz W. wyraził stanowisko wierzyciela wobec stawianych zarzutów, stwierdzając o niedopuszczalności zarzutów zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty renty planistycznej objętej tytułem wykonawczym nr [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. oraz uznajc za nieuzasadniony zarzut dotyczący przedawnienia egzekwowanego obowiązku. Zaznaczono, że kwestia dotycząca prawidłowości decyzji o nałożeniu renty planistycznej nr [...] z dnia [...] lutego 2004 r. była rozpatrywana i badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. oraz sądy administracyjne, a zatem w sprawie znajduje zastosowanie art. 34 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2014 poz. 1619 ze zm.; dalej: u.p.e.a.). Odnosząc się do zarzutu przedawnienia, Burmistrz W. stwierdził, że uległ on przerwaniu na skutek zastosowania środka egzekucyjnego.

Strona w ustawowym terminie wniosła odwołanie od powyżej opisanego postanowienia, domagając się jego uchylenia zarzucając, że tytuł wykonawczy został wydany z naruszeniem przepisów o przedawnieniu, a decyzja, na której bazie powstał tytuł wykonawczy zapadła z naruszeniem przepisów prawa.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Wołomina, stwierdzające niedopuszczalność zarzutów.

Strona 1/4