Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Dorota Mydłowska (spr.), Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant sekr. sąd. - Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 r. sprawy ze skargi ... w J. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... grudnia 2014 r. nr ... w przedmiocie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/12

Przedmiotem skargi Z. z siedzibą w J. (dalej: skarżąca, strona, Grupa) jest decyzja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z ... grudnia 2014 r. utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie z dnia ... lipca 2011 r. Nr ... Decyzja ta została wydana w następującym stanie faktycznym.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. Z. złożyło wniosek o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, za okres od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 14 czerwca 2010 r. Z. ubiegało się o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w kwocie ... zł.

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie skierował do grupy producentów wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 29 listopada 2010 r. i poinformował grupę producentów o ujęciu w załączniku do wniosku (formularz W-1.4/20 oraz W-1.4a/20) niekwalifikowanych kosztów inwestycji dotyczących m. in.: zakupu i montażu separatora, zakresu prac, które zostały zrealizowane na gruncie niestanowiącym własności lub przedmiotu użytkowania wieczystego grupy producentów oraz braku możliwości dofinansowania kosztów przygotowania i realizacji inwestycji, związanych z zakupem i montażem wagi samochodowej. Zażądał także wyjaśnienia konieczności zakupu sortowni "naważarko-pakowaczki". Wskazał, że w przypadku zakupu gruntu pomoc finansowa przyznawana jest do wartości rynkowej, określonej na podstawie dokumentu wystawionego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

W odpowiedzi na wezwanie strona złożyła m.in. kosztorys powykonawczy z dnia 14 grudnia 2010 r. dotyczący wydzielenia wartości robót wykonanych na gruncie, który nie stanowi własności grupy producentów w kwocie netto 23 157,52 zł, dla inwestycji o nazwie "Chłodnia i magazyn owoców i warzyw". Grupa producentów z wniosku o przyznanie pomocy finansowej nie wyłączyła żadnych kosztów zrealizowanych inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu od dnia 10 stycznia 2011 r. do dnia 21 stycznia 2011 roku ustalono m.in., że:

1) w przypadku zakupu sortowni "naważarko-pakowaczki" stwierdzono, iż zakupiony sprzęt nie był przez grupę wykorzystywany. Linia do sortowania nie pracowała i udokumentowano ten fakt fotografiami.

2) w chłodniach z kontrolowaną atmosferą nie stwierdzono przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się zmagazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Zatwierdzony plan dochodzenia do uznania nie zawierał informacji na temat montażu instalacji chłodniczej z kontrolowaną atmosferą.

W dniu 28 stycznia 2011 r. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie decyzją Nr ... przyznał Z. pomoc finansową na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w kwocie ... zł, za drugie półrocze 5 roku realizacji planu dochodzenia do uznania, tj. za okres od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 14 czerwca 2010 r. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie odmówił przyznania wnioskowanej kwoty pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji - w zakresie:

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa