Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej z zastrzeżeniem dopełnienia warunków
Uzasadnienie strona 5/5

Co do braku zarejestrowania stada wskazać należy, że skarżący w decyzji z dnia [...] grudnia 2017 r. został zobowiązany do wejścia w posiadanie stada zwierząt. Wystąpienie o nadanie numeru ewidencji producentów rolnych nie jest tożsame z zarejestrowaniem siedziby stada.

Także i w tej kwestii skarżący winien mieć niezbędną wiedzę.

Co do zarzutów skarżącego odnoszących się do naruszenia wskazanych w skardze przepisów kpa zwrócić trzeba uwagę, iż w postępowaniu dotyczącym przyznania pomocy o którą wnioskował skarżący znajdują zastosowanie przepisy artykułu 4 i 27 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jej art. 4 stanowi: "Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego".

Natomiast według art. 27 ust 1, w postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania; przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Z kolei, w myśl ust. 2 tego przepisu: " Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa no osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne". Zatem w świetle powyższych przepisów na organach ARiMR nie ciąży obowiązek podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, poprzez aktywne poszukiwanie dowodów na poparcie żądania wnioskodawcy.

Powyższe oznacza, że to nie organy powinny w sposób nie budzący wątpliwości wyjaśnić, czy podmiot wnioskujący o przyznanie płatności spełnia warunki jej przyznania. Te obowiązki spoczywają na stronie ubiegającej się o przedmiotową pomoc.

Mając powyższe na względzie sąd skargę oddalił na podstawie art. 151p.p.s.a.

Strona 5/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa