Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej z zastrzeżeniem dopełnienia warunków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Jarosław Stopczyński (spr.), Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak, Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej z zastrzeżeniem dopełnienia warunków oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/5

Przedmiotem oceny sądu jest decyzja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej także jako: organ,

Prezes ARiMR) z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] mocą której utrzymano w mocy decyzją Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej M. N. (dalej jako: strona, skarżący) na operację typu "Premia dla młodych rolników w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020 z zastrzeżeniem dopełnienia warunków.

W uzasadnieniu decyzji Prezesa ARiMR z dnia [...] lutego 2019 r. przywołano m.in. następujące okoliczności faktyczne i prawne: na mocy decyzji nr [...], wydanej w dniu [...].12,2017 r. przez Dyrektora [...] OR ARiMR, zawarto m.in. zobowiązanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopełnienie warunków: nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan; podjęcia prowadzenia gospodarstwa, o którym mowa powyżej, jako kierujący tym gospodarstwem, w szczególności prowadzenia gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenia kosztów w związku z jego prowadzeniem i czerpania korzyści z jego prowadzenia; ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik; uzyskania wpisu do ewidencji producentów; rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu - jeżeli nie były spełnione w dniu wydania ww. decyzji, a także rozpoczęcia realizacji biznesplanu. Decyzja została skutecznie doręczona Stronie w dniu [...].12.2017 r., o czym świadczy podpis na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru, a zatem termin na dopełnienie przez Stronę warunków określonych w wydanej w dniu [...].12.2017 r. decyzji nr [...] upływał w dniu [...] września 2018 r.

W dniu [...].08.2018 r. Strona złożyła w [...] OR ARiMR wniosek o płatność pierwszej raty pomocy. W wyniku postępowania wyjaśniającego Strona złożyła oświadczenie, że nie jest ubezpieczona w systemie ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, ponieważ pobierała zasiłek opiekuńczy oraz nie założyła siedziby stada mylnie sądząc, że wystąpienie o nadanie numeru ewidencji producentów jest tożsame z formalnym zarejestrowaniem siedziby stada zwierząt.

Wobec stwierdzenia, że Strona nie dopełniła warunków zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, tj.: nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan oraz ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, Dyrektor [...] OR ARiMR był zobowiązany (zgodnie z przepisem § 21 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego) wydać decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa