Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Irena Jakubiec - Kudiura, Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia WSA - Dorota Mydłowska (spr.), , Protokolant specjalista - Marcin Wacławek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2014 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług; oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/5

Naczelnik Urzędu Celnego [...] w W. po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie usunięcia spod dozoru celnego towaru w postaci zegarka (1 szt.) - decyzją z [...] lipca 2010r. nr [...] określił P. S.A., (dalej także jako skarżący) powstanie długu celnego w wysokości 3,00 PLN oraz określił kwotę podatku z tytułu importu towarów w wysokości 198,00 PLN.

W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż dniu [...] kwietnia 2010 r. w Oddziale Celnym [...] Pocztowym Urzędu Celnego [...] w W. została przedstawiona do kontroli przesyłka [...], nadesłana z K. dla odbiorcy: [...], zawierająca zegarek (zgodnie z zapisem na deklaracji celnej wartość towaru wynosiła 250,00 [...]). W związku z powyższym funkcjonariusz celny skierował przesyłkę do magazynu, a adresata przesyłki poinformował o możliwości jej odbioru.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych organ celny pierwszej instancji ustalił w przesyłce nr [...] niezgodność wagi (o 0,135 kg) pomiędzy deklarowaną (0,235 kg) a rzeczywistą (0.100 kg), przy nieuszkodzonym opakowaniu zewnętrznym.

W dniu [...] maja 2010 r. do Oddziału Celnego [...] Pocztowego dostarczono list polecony od J. M. zawierający komplet dokumentów niezbędnych do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu. W związku z powyższym organ celny dokonał w obecności pracownika P. kontroli przesyłki wraz z zawartością. W trakcie rewizji celnej stwierdzono: tekturowy karton z przeciętą taśmą zabezpieczającą bok, wewnątrz puste pudełko i wstążka, wypełnienie kartonowego opakowania, 1 koperta z korespondencją. Opakowanie zewnętrzne - koperta foliowa. Koperta i pudełko kartonowe były niezabezpieczone (przecięta koperta - skrzydełko o długości 22 cm na tylnej ściance rozcięte na długości 18 cm z dostępem do zawartości. Skrzydełko zagięte, zaklejone taśmą bezbarwną, a na wierzchu naklejona koperta P., w której umieszczane są dokumenty).

W związku z ujawnionym całkowitym brakiem towaru (zegarka) w dniu [...] maja 2010 r. postanowieniem nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego [...] w W. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie usunięcia spod dozoru celnego towaru w postaci zegarka o wartości 250 [...], skierowanym do P.

W odpowiedzi P. pismem z 21 maja 2010 r. poinformowała, iż w sprawie braku towaru wysłano pismo do [...] administracji pocztowej. W załączeniu przedłożyła kserokopie not weryfikacyjnych z dnia 6 i 7 maja 2010 r. oraz protokołu z dnia 23 kwietnia 2010 r. sporządzonego na progu samolotu przewoźnika, stwierdzającego nieprawidłowości w pocztowym ładunku lotniczym - m. in dotyczącym przesyłki [...], zawierającej 10 paczek (w tym o numerze [...]), nadesłanej bez uszkodzeń zewnętrznych, z niedowagą 0,82 kg.

Pismem z 23 lipca 2010r. Skarżący wniósł odwołanie od ww. decyzji, wnosząc o anulowanie należności celnych i VAT. W uzasadnieniu podniesiono, iż:

- odsyłka, w której otrzymano sporną przesyłkę z [...] nadeszła ze zmniejszoną wagą worka (sporządzono protokół w Dziale Wymiany Ładunków Lotniczych oraz wysłano Zawiadomienie o sprawdzeniu (BdV) do [...] administracji pocztowej),

Strona 1/5