Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym;
Uzasadnienie strona 3/7

Mając zatem na względzie powyższe, zgodnie z art. 34 § 1a u.p.e.a. wierzyciel - czyli Burmistrz [...] powinien był wydać postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonych przez skarżącego zarzutów sprowadzających się do kwestionowania zasadności nałożenia obowiązku zapłaty renty planistycznej poprzez twierdzenie zobowiązanego, że działania i decyzja Burmistrza [...] oraz uchwała Rady Miejskiej w [...], na podstawie której podjęto decyzję nałożeniu tej renty planistycznej, są bezprawne.

W niniejszej sprawie Burmistrz [...] zaskarżonym postanowieniem rozważał jednak zasadność stawianych zarzutów i odmówił wyrażenia zgody na umorzenie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego zaległości z tytułu renty planistycznej objętych tytułem wykonawczym nr [...] z [...] lipca 2011r. Tym samym koniecznym było uchylenie przez Kolegium zaskarżonego postanowienia w całości na zasadzie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 k.p.a. i w zakresie powyższych zarzutów orzeczenie co do istoty polegające na stwierdzeniu ich niedopuszczalności.

Następnie SKO w [...] wyjaśniło, że należności z tytułu renty planistycznej będąc dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego są środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.; dalej: ,,u.f.p.’’). Jak stanowi art. 67 tej ustawy, do spraw dotyczących powyższych należności, nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze. zm.; dalej: ,,o.p.’’). Z powyższego wynika zatem, że w zakresie przedawnienia obowiązku zapłaty renty planistycznej odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy działu III o.p., dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Art. 70 § 1 o.p. stanowi, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przy odpowiednim zastosowaniu tego przepisu do obowiązku zapłaty renty planistycznej oznacza to, że obowiązek zapłaty renty planistycznej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tej renty. W niniejszej sprawie renta planistyczna została ustalona decyzją Burmistrza [...] nr [...] z dnia [...] marca 2008 r., w której termin płatności ustalony został na 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. W związku z wniesieniem przez Skarżącego odwołania od tej decyzji, decyzja ustalająca obowiązek zapłaty renty planistycznej stała się ostateczna z dniem [...] lipca 2008r ., tj. z dniem wydania przez organ II instancji - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzji [...] utrzymującej w mocy powyższą decyzję Burmistrza [...]. Termin płatności renty planistycznej upływał zatem w ciągu 30 dni od dnia [...] lipca 2008r. Zatem termin płatności renty planistycznej upływał w roku 2008. Powyższe oznacza, że 5 letni bieg terminu przedawnienia rozpoczynałby się z dniem 1 stycznia 2009 r. i upływałby z dniem 31 grudnia 2013 r.

Strona 3/7