Sprawa ze skargi G. przy udziale uczestnika postępowania A. F. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Małgorzata Dałkowska-Szary Sędzia NSA - Piotr Piszczek (spr.) Asesor WSA - Joanna Gierak Protokolant - Rafał Dul po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2007 r. sprawy ze skargi G. przy udziale uczestnika postępowania A. F. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych I. Uchyla zaskarżone orzeczenie. II. Stwierdza, że zaskarżone orzeczenie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie strona 1/13

Orzeczeniem z dnia [...] lutego 2006 r. Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w W.:

1) uniewinniła A. F. od zarzutu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanej z budżetu [...] W. według umowy nr [...] z dnia [...] maja 2004 r. w kwocie [...] zł na jednorazową akcję [...],

2) uznała A. F. winnym tego, że:

wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację otrzymaną z budżetu [...] W. na podstawie umowy nr [...] z dnia [...] maja 2004 r. na [...] w kwocie [...] zł;

wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację otrzymaną z budżetu [...] W. na podstawie umowy nr [...] z dnia [...] maja 2004 r. na [...] w kwocie [...] zł.

Komisja Orzekająca I instancji stwierdziła, że powyższymi czynami A. F. naruszył przepisy art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 129 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a w konsekwencji dyscyplinę finansów publicznych określoną w dacie ich popełnienia w art. 138 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. W dacie orzekania stanowi to - zdaniem Komisji Orzekającej I Instancji - naruszenie przepisów art. 146 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i dyscypliny finansów publicznych określonej w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). Za powyższe czyny popełnione umyślnie Komisja wymierzyła A. F. łączną karę nagany i obciążyła kosztami postępowania w wysokości [...] zł.

Z uzasadnienia orzeczenia wynika, że zarzut dotyczący wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanej z budżetu [...] W. w kwocie [...] zł na jednorazową akcję [...] jest bezzasadny. Zebrane dowody potwierdziły, iż [...] nie otrzymało tej dotacji, albowiem błędnie została ona przekazana na rachunek [...], które zwróciło nienależną dotację do Urzędu Miasta. W związku z tym, Komisja uniewinniła w tym zakresie A. F.

Z uzasadnienia Komisji też wynika, iż w przypadku dotacji na zorganizowanie [...] dwukrotnie składało rozliczenia - [...] czerwca oraz [...] października 2004 r., które nie zostały uwzględnione przez dotującego, gdyż większość rachunków była niezgodna z preliminarzem, albo zakupów dokonywano przed zawarciem umowy lub po zakończeniu realizacji zadania.

Zdaniem Komisji korekty dowodów księgowych winny być dokonywane w odpowiednim czasie, tj. przed zaksięgowaniem, a w tym przypadku przed ujęciem ich w rozliczeniu dotacji. Pomimo tych nieprawidłowości Komisja uznała, że kwota [...] zł, przeznaczona na [...], została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Także dotacja dotycząca [...] została wykorzystana prawidłowo do kwoty [...] zł (faktury przedstawiono na łączną kwotę [...] zł).

Natomiast na [...] umowa przewidywała dotację w kwocie [...] zł. [...] przedłożyło rachunki na kwotę [...] zł. Komisja uznała, iż kwota dotacji wykorzystana zgodnie z postanowieniami umowy wynosiła [...] zł. Dotację w kwocie [...] zł [...] wykorzystało na inne cele niż przewidywała umowa. Kwota ta, jako niezależna, winna być zwrócona dotującemu.

Strona 1/13