Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) w przedmiocie orzeczenia o obciążeniu kosztami egzekucyjnymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Irena Jakubiec - Kudiura, Sędzia WSA - Marek Krawczak, Sędzia WSA - Jarosław Stopczyński (spr.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 27 września 2017 r. sprawy ze skargi B. M. i G. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) z dnia ... grudnia 2016 r. nr ... w przedmiocie orzeczenia o obciążeniu kosztami egzekucyjnymi oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Burmistrza Miasta i Gminy P., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia ... listopada 2016r. nr ... w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi powstałymi w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr ... Dyrektor Izby Skarbowej w W. postanowieniem z dnia ... grudnia 2016 r. nr ... uchylił zaskarżone postanowienie w całości i orzekł o obciążeniu wierzyciela - Burmistrza Miasta i Gminy P. kosztami egzekucyjnymi powstałymi w toku ww. postępowania egzekucyjnego w kwocie 19.702,80 zł.

W uzasadnieniu własnego postanowienia organ odwoławczy przywołał m.in. następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Naczelnik Urzędu Skarbowego W. prowadził postępowanie egzekucyjne w stosunku do M.M. na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia ...01.2010 r. nr ..., obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie należności głównej 179.197,00 zł. plus należne odsetki za zwłokę.

W dniu ...09.2010 r. poborca skarbowy doręczył zobowiązanej odpis tytułu wykonawczego i spisał protokół o jej stanie majątkowym.

Pismem z dnia ...09.2011 r., M.M. wniosła zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 33 pkt 1. 2 i 4 u.p.e.a. tj. nieistnienia obowiązku, braku obowiązku z innego powodu i błędu co do osoby zobowiązanej. Powyższe zobowiązana uzasadniła brakiem wydania decyzji, która nakłada na nią obowiązek zapłaty opłaty planistycznej po śmierci ojca. Pismo z dnia ...09.2011 r. złożone przez byłego pełnomocnika M. M. M. M. i P. M. zatytułowane "skarga" stanowi uzupełnienie zarzutów zgłoszonych przez M.M. pismem z dnia ...09.2011 r., o czym Zobowiązana poinformowała organ egzekucyjny w piśmie z dnia ...09.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy P. postanowieniami z dnia ...10.2011 r. o numerach:..., uznał za niezasadne zarzuty zgłoszone w skardze z dnia ...09.2011 r.

Pismem z dnia ...12.2011 r. wierzyciel poinformował organ egzekucyjny o złożeniu przez M. i P. M. zażalenia na wyżej wymienione postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zawiadomieniem z dnia ...06.2012 r. nr ... organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunku bankowego M.M. w banku ... S.A. Powyższe zawiadomienie zostało doręczone dłużnikowi zajętej wierzytelności w dniu ...06.2012 r., natomiast Zobowiązanej w dniu ...07.2012r.

Postanowieniem z dnia ... lipca 2012 r. nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego W. wstrzymał na wniosek zobowiązanej, postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego do czasu rozpatrzenia zarzutów. W związku z powyższym organ egzekucyjny wstrzymał także realizację zajęcia wierzytelności w banku .... S.A.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia ...07.2012 r. nr ... uchyliło zaskarżone postanowienia o numerach: ... i uznało za zasadne zarzuty złożone pismem z dnia ...09.2011 r. w sprawie egzekucji należności pieniężnej po zmarłym L.M. (błąd co do osoby zobowiązanej, nieistnienie w chwili obecnej obowiązku po stronie spadkobierców).

Strona 1/7