Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Sędzia WSA - Jadwiga Smołucha (spr.), Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2020 r. sprawy ze skargi Gminy Z. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz Gminy Z. kwotę 11 188 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Gmina Z. (dalej: "Gmina", "skarżąca", "strona") zwróciła się do Wojewody [...] (dalej: "Wojewoda") o przyznanie w roku 2014 środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakończenie realizacji zadania dotyczącego przystosowania budynku szkoły w G. W. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w G. W. (dalej: "ŚDS") wraz z dobudową sali rehabilitacyjnej, (dalej także jako "Zadanie").

Pismem z 19 sierpnia 2014 r. Gmina została poinformowana, że Prezes Rady Ministrów zarządzeniem Nr 57 z 12 sierpnia 2014 r., zwiększył z ogólnej rezerwy budżetowej wydatki budżetowe w części, której dysponentem jest Wojewoda [...] o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy na dofinansowanie ww. zadania oraz że w celu otrzymania dotacji obowiązana jest m.in. do dokonania aktualizacji Programu inwestycji oraz dopełnienia wszystkich wymogów mających na celu zakończenie zadania do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pismem z 27 sierpnia 2014 r. Gmina złożyła zobowiązanie do rzeczowego wykonania zadania i wykorzystania dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., a także aktualizację Programu inwestycji zawierającą deklarację zrealizowania zadania w okresie wrzesień - grudzień 2014 r.

Decyzją z [...]września 2014 r. nr [...]Minister Finansów (dalej także jako "Minister") dokonał zwiększenia wydatków w budżecie państwa na rok 2014 w dziale 852, rozdz. 85203, § 6310 o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy na realizację zadania. Pismem z 23 września 2014 r. poinformowano Gminę, że dotacja zostanie przekazana po przedłożeniu pisma/wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, w tym poprawnie opisanymi fakturami, protokołami odbioru robót/dostawy, umowami z wykonawcami/dostawcami oraz przelewami bankowymi (jeśli poniesiony wydatek został już zapłacony ze środków własnych).

W celu realizacji zadania, po przeprowadzeniu dwóch postępowań o zamówienia publiczne, Gmina zawarła następujące umowy:

1) nr [...] z [...] października 2014 r. pomiędzy Gminą a A. N., prowadzącym działalność gospodarczą pn. "[...]A. N." na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (zgodnie z § 1 ust. 3 ww. umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia [...] grudnia 2014 r.);

2) nr [...]z [...] listopada 2014 r. pomiędzy Gminą a J. F., prowadzącym działalność gospodarczą pn. "[...] II s.c. I. M. - F., J. F." na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wnioskiem z 22 grudnia 2014 r. Gmina wystąpiła do [...]Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie środków finansowych w wysokości 1.008.604,14 zł załączając do pisma kopie następujących dokumentów: protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z [...] grudnia 2014 r., faktury VAT Nr [...] z [...] grudnia 2014 r. na kwotę 972.604,14 zł za wykonanie robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania, faktury VAT Nr [...]z [...] grudnia 2014 r. na kwotę 36.000 zł zapełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowej inwestycji, umowy z [...] października 2014 r, nr [...]zawartej z wykonawcą robót budowlanych - firmą "[...] A. N.", umowy z [...] listopada 2014 r. nr [...]zawartej z firmą "[...] II s.c. I. M. - F., J. F." na wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz dokumentu OT Przyjęcie Środka Trwałego z [...] grudnia 2014 r. nr [...].

Strona 1/7