Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Michał Sowiński (spr.), Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 12 września 2018 r. sprawy ze skargi F. P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi F.P. (dalej: Skarżący) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. (dalej: Organ) z dnia [...].10.2017 r., nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym.

W dniu [...].08.2016 r. Burmistrza Miasta G. wystawił wobec Skarżącego tytuł wykonawczy nr [...]. W części B tytułu wykonawczego wskazano małżonkę Skarżącego - H.P. - odpowiedzialną majątkiem wspólnym.

Następnie, organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. wszczął postępowanie egzekucyjne.

W piśmie z 8.09.2016 r., uzupełnionym pismem z 7.10.2016 r. Skarżący wraz z żoną, na podstawie art. 33 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599, ze zm.); dalej: "u.p.e.a.", zgłosili zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. pismem z [...].10.2016 r., na podstawie art. 34 u.p.e.a. zwrócił się do wierzyciela o zajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszonych zarzutów.

Postanowieniem z [...].01.2017 r., nr [...] Burmistrz Miasta G. uznał zgłoszone zarzuty za nieuzasadnione.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...].03.2017 r., nr [...].

Następnie, postanowieniem z [...].04.2017 r., nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w G., po rozpatrzeniu pisma z dnia [...].09.2016 r. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie postępowania egzekucyjnego, w oparciu o ostateczne stanowisko wierzyciela, na podstawie art. 33 § 1 oraz art. 34 § 1 i § 4 u.p.e.a. uznał zarzuty za nieuzasadnione.

W dniu [...].07.2017 r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...].04.2017 r. wskazując, iż organ egzekucyjny nie zbadał, czy osoby wnoszące pismo z 8.09.2016 r. występują w charakterze zobowiązanego oraz czy posiadają uprawnienia do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 u.p.e.a., czym naruszył przepisy postępowania.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z [...].09.2017 r., nr [...], na podstawie art. 61a § 1 u.p.e.a. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego o numerze [...] z dnia [...].08.2016 r. w stosunku do H.P. W uzasadnieniu organ egzekucyjny stwierdził, iż podmiotem uprawnionym do wniesienia zarzutów jest zobowiązany, natomiast w przedmiotowym tytule wykonawczym wierzyciel jako zobowiązanego wskazał jedynie Skarżącego, natomiast H.P. wskazana została jako małżonka zobowiązanego - odpowiedzialna majątkiem wspólnym.

Postanowieniem z dnia [...].09.2017 r., nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w G., po rozpatrzeniu wniesionych przez Skarżącego zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego, w oparciu o ostateczne stanowisko wierzyciela, na podstawie art. 33 § 1 pkt 2 oraz art. 34 § 1 i § 4 u.p.e.a. uznał zarzuty za nieuzasadnione.

Strona 1/3