Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Marek Krawczak (spr.), Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak, Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Protokolant st. spec. - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2015 r. sprawy ze skargi "F." Sp. z o.o. z siedzibą w M. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz "F." Sp. z o.o. z siedzibą w M. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/7

W dniu 11 grudnia 2013 r. "F." Sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej także: "Strona", "Skarżąca") złożyła w [...] Oddziale Regionalnym ARiMR wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od 9 grudnia 2013 r. do dnia 8 grudnia 2018 r.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR uzyskał od strony wyjaśnienia, z których wynikało, że na dzień założenia spółki oraz wystąpienia do Marszałka Województwa [...] z wnioskiem o wpis grupy producentów do rejestru, jej 3 członków nie prowadziło produkcji brojlerów.

W związku z powyższym, pismem z dnia 25 czerwca 2014 r., Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR zwrócił się do Marszałka Województwa [...] z wnioskiem o weryfikację spełniania przez Grupę warunków wpisu do rejestru na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

Następnie, postanowieniem z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa [...] zagadnienia wstępnego polegającego na ustaleniu spełniania przez stronę warunków wpisu do rejestru na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 642).

Pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. Marszałek Województwa [...] poinformował Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR o wznowieniu postanowieniem nr [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. postępowania w sprawie stwierdzenia spełnienia przez stronę warunków określonych w art. 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) zakończonego decyzją ostateczną nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r.

W dniu 3 lutego 2015 r. strona złożyła wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że nie zostało zakończone postępowanie w sprawie wyjaśnienia zagadnienia wstępnego, którym dla organu w niniejszej sprawie jest kwestia spełniania przez stronę warunków wpisu do rejestru producentów rolnych. Zatem nie ustały przesłanki zawieszenia postępowania i brak jest podstaw do podjęcia postępowania.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa