Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych"
Uzasadnienie strona 2/15

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2015 r. Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...]i, na podstawie art. 4 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. UE L 25 z 28 stycznia 2011 r. z późn. zm.), odmówił stronie płatności za okres od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r. zarzucając m. in. stworzenie sztucznych warunków wymaganych do otrzymania płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu. Dnia [...] czerwca 2015 r. tj., w ustawowym terminie, strona złożyła odwołanie od w/w decyzji, zaś Prezes ARiMR decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ I instancji.

W decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję Organ II instancji stwierdził m.in. naruszenie przez Organ I instancji art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez brak wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego w zakresie pozwalającym na przyjęcie niespełniania przez Grupę celów działania "Grupy producentów rolnych" zawartych w art. 2 ustawy GPR, w art. 35 Rozporządzenia nr 1698/2008 oraz art. 4 ust. 8 Rozporządzenia 65/2011. W tym stanie rzeczy Organ II instancji zalecił przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego.

W dalszej części motywów wskazano, że w drodze decyzji z dnia [...] grudnia 2013 roku Marszałek Województwa [...] stwierdził spełnianie przez "[...]" Sp. z o. o warunków określonych w art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, oraz dokonał wpisu w/w grupy do rejestru grup producentów rolnych województwa [...] pod nr [...] ze względu na grupę produktów: świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone. Na tej podstawie w dniu [...] grudnia 2013 r. "[...]" Sp. z o. o. wystąpiła do Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r. Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] przyznał "[...]" Sp. z o.o. pomoc w okresie od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2018 r. Realizując zapisy § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Grupa wystąpiła w dniu [...] stycznia 2015 r. z wnioskiem o płatność za kolejne 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę obejmujące okres od 18 grudnia 2013 r. do 17 grudnia 2014 r.

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa