Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Izabella Janson (spr.), Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Protokolant specjalista - Anna Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2012 r. sprawy ze skargi V. [...] Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6301 Wiążąca informacja taryfowa (VIT)
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Służby Celnej
Uzasadnienie strona 1/9

Wnioskiem z [...] października 2009r. V. sp. z o.o. w P. wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej w W. o udzielenie wiążącej informacji taryfowej dla oleju silnikowego o nazwie handlowej "[...]", wnioskując o kod CN 3403 19 91. Do wniosku Strona dołączyła Sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr [...] oraz Kartę charakterystyki preparatu firmy C.

Dyrektor Izby Celnej w W. wiążącą informacją taryfową (WIT) nr [...] z [...] czerwca 2011r. wskazany olej silnikowy o nazwie handlowej "[...]" zaklasyfikował do kodu CN 2710 19 81, obejmującego z brzmienia m.in. oleje silnikowe.

Od tej decyzji Strona odwołała się pismem z [...] lipca 2011r. wnosząc o uchylenie ww. decyzji w całości i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy zgodnie z wnioskiem Spółki.

Po rozpatrzeniu odwołania Szef Służby Celnej decyzją z [...] września 2011r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że Wspólna Taryfa Celna, oprócz wykazu towarów, zawiera również Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej oraz uwagi do sekcji i działów, a także uwagi do podpozycji. Zawarte są one w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr- 861/2010 zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 284 z 29 października 2010 r.). Uwagi do sekcji i działów zawierają szczegółowe informacje co do zakresu poszczególnych pozycji lub podpozycji, podają listę towarów włączonych lub wyłączonych, wraz z technicznym opisem i praktycznymi wskazówkami dla ich identyfikacji. Ich celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji Systemu Zharmonizowanego i właściwej identyfikacji poszczególnych towarów, warunkującej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji taryfowych.

Organ odwoławczy podał, że w celu ustalenia prawidłowego kodu dla określonego towaru należy w pierwszej kolejności kierować się Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej. Najważniejszą z nich jest reguła 1, która informuje, że dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działu i dopiero wówczas, gdy jest to niemożliwe, należy, przy zachowaniu kolejności - o ile jest to możliwe, korzystać z następnych reguł, od 2. do 6. Nomenklatura scalona jest 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego (HS). Zarówno System Zharmonizowany (HS), jak i Nomenklatura scalona (CN) są uzupełniane przez Noty wyjaśniające.

Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego są wydawane w językach angielskim i francuskim i uaktualniane przez Radę Współpracy Celnej (CCC), znaną od 1994 r. jako Światowa Organizacja Celna (WCO). Pozostałe wersje językowe Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego są tłumaczone przez administracje w większości krajów członkowskich. Zmiany Not wyjaśniających do HS i Opinie klasyfikacyjne są redagowane i przyjmowane przez Komitet HS Światowej Organizacji Celnej zgodnie z artykułem 8 Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Natomiast Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej, będące efektem pracy Sekcji Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego, na mocy artykułu 9, paragraf 1 (a) oraz artykułu 10 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 przyjmowane są przez Komisję Europejską. Chociaż Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej mogą odwoływać się do Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego, to jednak nie zastępują tych ostatnich; powinny być uważane jako ich dopełnienie i być używane w połączeniu z nimi. Skonsolidowana, obecnie obowiązująca wersja Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej, opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C nr 137 z dnia 6 maja 2011 r. Przyjmowane po tej dacie przez Komitet Kodeksu Celnego Noty wyjaśniające do CN publikowane są w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii C.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6301 Wiążąca informacja taryfowa (VIT)
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Służby Celnej