Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak, Sędzia WSA - Bożena Zwolenik, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak (spr.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 18 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi Miasta Stołecznego W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia ... października 2017 r. nr ... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/4

Przedmiotem skargi z 17 listopada 2017 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Miasto [...] (zwane dalej: "Stroną" lub "Skarżącym") jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji [...] w Warszawie (zwanego dalej: "Organem") z [...] października 2017 r., znak [...], stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] prowadził postępowanie egzekucyjne wobec majątku B. K. na podstawie tytułu wykonawczego z [...] stycznia 2015 r. nr [...], wystawionego przez Prezydenta [...], obejmującego należność z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, w kwocie 28.596,10 zł należności głównej plus odsetki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] postanowieniem z [...]marca 2017 r. nr [...] obciążył Skarżącego kosztami egzekucyjnymi w kwocie 2.699,60 zł powstałymi w związku z prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z [...] stycznia 2015 r. postępowaniem egzekucyjnym.

Pismem z 8 czerwca 2017 r. Skarżący, powołując przepis art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm. ) - dalej: k.p.a., złożył wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z [...] marca 2017 r. nr [...] w sprawie obciążenia kosztami egzekucyjnymi.

W ocenie Skarżącego postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa - art. 64c § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2017 r., poz.1201 z późn.zm.) - dalej: u.p.e.a., z uwagi na prowadzenie przez organ egzekucyjny niezgodnie z prawem postępowania egzekucyjnego wobec Pani B. K., w sytuacji zasygnalizowania przez Skarżącego przesłanek do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] postanowieniem z [...] sierpnia 2017 r. nr [...] wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia z [...] marca 2017 r. nr [...].

Następnie postanowieniem z [...] września 2017 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności postanowienia z [...] marca 2017 r. nr [...]. W uzasadnieniu wyjaśnił, że ocena organu administracji orzekającego w trybie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, dotyczy wyłącznie tego, czy kwestionowana w tym trybie decyzja jest dotknięta wadą określoną w art. 156 § 1 k.p.a. Stan prawny, który jest przedmiotem badania w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, to stan prawny będący podstawą wydania decyzji w postępowaniu zwykłym. Stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie zawiera wewnętrznej sprzeczności, która zaistniałaby pomiędzy wskazaną podstawą prawną rozstrzygnięcia, a jej wykładnią i treścią uzasadnienia. Organ egzekucyjny w sposób prawidłowy wskazał przepisy prawa tj. art. 64c § 3, § 7 u.p.e.a. które w sposób właściwy zastosował obciążając Skarżącego kosztami egzekucyjnymi. Z urzędowego poświadczenia przedłożenia wynika, że postanowienie to zostało doręczone Prezydentowi [...] w tym samym dniu, tj. 13 września 2017 r. Postanowienie w formie papierowej wpłynęło z kolei do Strony 14 września 2017 r.

Strona 1/4