Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Sędzia WSA - Krystyna Madalińska - Urbaniak, Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak (spr.), Protokolant - ref. staż. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2013 r. sprawy ze skargi A. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę;

Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi A. O. (zwanego dalej skarżącym) jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z [...] kwietnia 2013r., nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] listopada 2012r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego. Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym.

Burmistrz [...] przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w [...] tytuł wykonawczy nr [...] z [...] stycznia 2011r., wystawiony na skarżącego, obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności głównej 1560.00 zł za rok 2004, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W toku postępowania organ egzekucyjny zawiadomieniem z 20 stycznia 2011r. zajął świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego. W odpowiedzi na to zajęcie Wojskowe Biuro Emerytalne w [...] pismem z [...] stycznia 2011r. poinformowało organ egzekucyjny, że skarżący nie figuruje w bazie danych i nie pobiera świadczenia.

W wyniku powyższego skarżący wniósł o uchylenie tytułu wykonawczego z uwagi na przedawnienie roszczeń. Pismo to zostało zakwalifikowane przez organ egzekucyjny jako zarzut z art. 33 pkt 1 ustawy egzekucyjnej.

Postanowieniem z [...] kwietnia 2011r. Burmistrz [...] odmówił wyrażenia zgody na umorzenie postępowania egzekucyjnego, które zostało potraktowane przez organ egzekucyjny jako odpowiedź wierzyciela w sprawie zarzutów. Natomiast postanowieniem z [...] listopada 2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] uznało niedopuszczalność zarzutów Zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty tzw. "renty planistycznej", jak również uznało za nieuzasadniony zarzut Zobowiązanego dotyczący przedawnienia egzekwowanego obowiązku.

Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] postanowieniem z [...] stycznia 2012r. odmówił uznania zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...]. W wyniku rozpoznania zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w [...] postanowieniem z [...] maja 2012r. uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej zarzutu nieistnienia obowiązku objętego tytułem wykonawczym [...] i orzekł o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, a w części dotyczącej zarzutu przedawnienia zobowiązania utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W międzyczasie Burmistrz [...] wystawił kolejny tytuł wykonawczy nr [...] z [...] lipca 2011. obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności głównej 22.652.00 zł za rok 2008 i przekazał go Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w [...] celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Organ egzekucyjny zawiadomieniem z [...] sierpnia 2011 r. zajął świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA. Zobowiązany otrzymał je w dniu [...] sierpnia 2011r. wraz z odpisem tytułu wykonawczego, a dłużnik zajętej wierzytelności w dniu [...] sierpnia 2011r.

Strona 1/7