Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Małgorzata Rysz (spr.), Sędzia WSA - Beata Krajewska, Sędzia WSA - Joanna Zabłocka, Protokolant - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2008 r. sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... lutego 2008 r. nr ... (...) w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi z ... kwietnia 2008 r. wniesionej przez G. Sp. z o.o. w M. jest decyzja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z ... lutego 2008 r. nr ..., wydana w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem [...], w następującym stanie faktycznym:

W dniu ... sierpnia 2007 r. G. złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z [...] za okres od dnia ... grudnia 2006 r. do dnia ... czerwca 2007 r. Dyrektor K. Oddziału Regionalnego ARiMR w dniu ... października 2007r. wezwał stronę do złożenia wyjaśnień w zakresie dokonanej sprzedaży, udokumentowanej fakturą nr ... z dnia ... stycznia 2007r. (dotyczącą sprzedanej cebuli obranej) wskazując jednocześnie, iż wartość produktów sprzedanych, dla potrzeb naliczenia pomocy finansowej, oznacza m.in. produkcję członków ... w kategorii produktów, na którą wydane zostało wstępne uznanie, wniesioną do danej grupy producentów i rzeczywiście sprzedaną za jej pośrednictwem w postaci produktów świeżych lub przetworzonych. Ponadto, dla potrzeb wyliczenia pomocy finansowej, wartość produktów wprowadzonych do obrotu ustalana jest na etapie "...", jako produkt zapakowany, przygotowany do sprzedaży, jednak nieprzetworzony. W wezwaniu zobowiązano g. do złożenia oświadczenia, sporządzonego do każdej faktury sprzedaży produktów uzyskanych w wyniku przetworzenia owoców i warzyw, określającego wartość sprzedaży netto tych produktów, jednak w postaci nieprzetworzonej, jako owoce lub warzywa świeże (k. ... akt admin.). W odpowiedzi na to wezwanie g. Sp. z o.o. nie określiła wartości sprzedaży w postaci nieobranej, jako warzywa świeżego, wskazała natomiast, że jej zdaniem cebula obrana nie jest warzywem przetworzonym, a jedynie pozbawionym zgniłych, suchych, niejadalnych i martwych tkanek. W ocenie grupy obrana cebula nie jest produktem przetworzonym, a jedynie spełniającym wymogi stawiane przez klienta tzn. przemysł ( k ... akt admin).

Decyzją z dnia ... grudnia 2007 r. Nr ... wydaną na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.); dalej k.p.a., art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji Nr 1943/03 z dnia 3 listopada 2003 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów rolnych (Dz. U. WE L 286 z dn. 04.11.2003 r. z późn. zm.), art. 3a i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 264 ze zm.) Dyrektor K. Oddziału Regionalnego ARiMR m.in. przyznał G. Sp. z o.o. pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej w wysokości ... zł oraz odmówił przyznania wnioskowanej kwoty pomocy finansowej w części, w wysokości ... zł.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa