Skarga Adama P. na decyzję dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie rzemiosła i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ś., a także
Uzasadnienie strona 2/2

W odpowiedzi na skargę dyrektor Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu wnosił o jej oddalenie z przyczyn i motywów podanych w zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uprawnienie do wykonywania rzemiosła przez osobę fizyczną może być cofnięte miedzy innymi wówczas, gdy osoba ta zmieniła w sposób zasadniczy rodzaj wykonywanego rzemiosła lub zmieniła siedzibę zakładu rzemieślniczego, określone w zezwoleniu, bez zgody organu, który je wydał, lub przekroczyła dopuszczalny stan zatrudnienia /art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła - Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40/.

Za zasadne jednak należy uznać zarzuty skarżącego, że fakultatywność cofnięcia uprawnień do wykonywania rzemiosła nie może zwalniać organu administracji państwowej od obowiązku dokonania oceny, czy istotnie w konkretnym wypadku nie występują możliwości kontynuowania działalności przez rzemieślnika. Bezsporny jest fakt, że Adam P. nie zawiadomił Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w Ś. o zmianie siedziby swego zakładu i dokonał tej zmiany bez zgody organu. ze strony organów administracji państwowej wymagało to oceny, czy taka zmiana siedziby zakładu stwarzała dostateczną podstawę do pozbawienia Adama P. prawa wykonywania działalności rzemieślniczej, jedynej tego rodzaju na terenie miasta Ś., wielce przydatnej do nauczania uczniów, działalności rzetelnej i zdyscyplinowanej, będącej jednocześnie jedynym źródłem utrzymania rodziny skarżącego.

Zaskarżona decyzja została wydana z pominięciem powyższych okoliczności objętych zebranym materiałem dowodowym, przez co narusza art. 7 Kpa, który zobowiązuje organy administracji w toku postępowania do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela. Ten ostatni jednak został przez organy administracji państwowej obu instancji w niniejszej sprawie pominięty.

W świetle tych okoliczności skarga Adama P. zasługuje na uwzględnienie i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji, albowiem naruszenie przepisów postępowania /art. 7 i art. 77 par. 1 Kpa/ przez organy administracji w niniejszej sprawie miało istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia.

Orzeczenie o kosztach wydano na podstawie art. 208 Kpa.

Strona 2/2
Inne orzeczenia z hasłem:
Rzemiosło
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu