Tezy

Uprawianie łowiectwa /myślistwa/ nie może być utożsamiane ze sportem w pojęciu prawnym.

Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w O. wydaną 12 kwietnia 1995 r. /bez numeru/ z powołaniem się na /m. in./ przepisy art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./.

Spór między stronami występującymi przed Naczelnym Sądem Administracyjnym powstał na tle interpretacji i zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych/ Zdaniem organów podatkowych wskutek nieprawidłowości ujawnionych w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego przez Kazimierza H. w 1993 r. uzasadnione staro się wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego. Zakwestionowane zeznanie podatkowe nie uwzględniło - zdaniem organu - reguły, mocą której przychody uzyskane z tytułu sprzedaży kołu łowieckiemu pozyskanej zwierzyny powinny być zgłoszone przez myśliwych do opodatkowania w zeznaniu rocznym jedynie wówczas, gdy ich wysokość przekracza poniesione koszty.

Wszczęte w ten sposób postępowanie podatkowe doprowadziło ostatecznie do wydania przez organ I instancji decyzji ustalającej dochód osiągnięty przez Kazimierza H. w 1993 r. w wysokości 105.308.334 zł /przed denominacją/ oraz obliczającej podatek przypadający od tego dochodu w kwocie 24.24. 000 zł /przed denominacją/. Z uzasadnienia decyzji wynikało. że za koszty uzyskania przychodu z myślistwa uznano kwotę: 1.228.266 zł /przed denominacją/ obejmującą koszty przejazdu na polowania. na których uzyskano przychód. oraz składki na rzecz Polskiego Związku łowieckiego będącej warunkiem uczestnictwa w polowaniach. Nie uznano natomiast kosztów w kwocie 3.908.434 zł /przed denominacją/, gdyż te związane były z wydatkami dotyczącymi dojazdów na polowania nie przynoszące przychodów.

Kwestionując legalność owych ustaleń podatnik dowodząc poprawności złożonego zeznania podatkowego podtrzymywał, że przychody z myślistwa w 1993 r. zamykały się kwotą 3.212.500 zł /przed denominacją/, gdy tymczasem koszty uzyskania tych przychodów wynosiły 4.735.700 zł /przed denominacją/. Dane te podatnik dokumentował zestawieniami i zaświadczeniami. Zarówno w odwołaniu, jak i w skardze do sądu administracyjnego strona powoływała się na fakt zastosowania się do trybu wynikającego z pisma Izby Skarbowej we Wrocławiu z 10 lutego 1993 r. /PF. I-005/3/93/ skierowanego do innej osoby.

Treść tego pisma zawierała wyjaśnienie, że przychody myśliwych zaliczane są do przychodów. o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli przychodów uzyskiwanych z uprawiania sportu.

A zatem stosownie do unormowań art. 22 ust. 9 pkt 4 owej ustawy, koszty uzyskania przychodów są zryczałtowane i wynoszą 20 procent przychodu. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega więc kwota uzyskana ze sprzedaży upolowanej zwierzyny o zmniejszoną o wskazaną procentową normę. Organ dodawał przy tym, iż koszty w wysokości faktycznie poniesionej mogą być uwzględniane jedynie w przypadku udowodnienia wydatków przewyższających ową 20 proc. normę. Z pisma wynikała też możliwość uwzględnienia kosztów przejazdu na polowania i transportu zwierzyny własnym samochodem osobowym na podstawie zestawienia ilości przejechanych kilometrów w poszczególnych dniach, pomnożonych przez wysokość stawki za 1 km przebiegu, określonej w zarządzeniu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych /M.P. nr 16 poz. 117 ze zm./.

Strona 1/4