Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wprowadza szczególny przypadek samoistnego powstania obowiązku podatkowego w następstwie samego wystawienia faktury wykazującej kwotę podatku od towarów i usług, a celem tego przepisu, o charakterze niewątpliwie sankcyjnym, jest zapobieżenie przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistego obrotu.

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z 8.12.1997 r., wydaną na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442 ze zm./, art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, Inspektor Kontroli Skarbowej Halina G. z Urzędu Kontroli Skarbowej w K. określiła Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "L.F." z siedzibą w K. należne zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r. w wysokości wyższej od zadeklarowanej, a mianowicie: (...).

a nadto ustaliła temuż podatnikowi dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług za ww. okres rozliczeniowy, a mianowicie: (...).

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, że przeprowadzona u podatnika kontrolą skarbowa wykazała, iż kontrolowana jednostka dokonywała sprzedaży surowców mleczarskich o symbolu SWW 2351, zwolnionej od podatku VAT zgodnie z zał. nr 1 do ustawy podatkowej oraz sprzedaży opodatkowanej według stawek "0" procent, 7 procent i 22 procent. W prowadzonych rejestrach zakupu za miesiące od stycznia do października 1996 r., tj. za okres objęty kontrola, Spółka nie wykazywała podatku naliczonego dotyczącego odrębnie sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej od podatku, nie przestrzegając przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W związku z wadliwym prowadzeniem ewidencji zakupu, nie spełniającej wymogów określonych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, kontrolujący dokonał rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od miesiąca stycznia do miesiąca października 1996 r. zgodnie z ww. przepisem, obniżając podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży opodatkowanej w wartości sprzedaży ogółem.

Wynika dalej z uzasadnienia omawianej decyzji, iż w trakcie kontroli ujawniło się, że w okresie od stycznia do października 1996 r. kontrolowana Spółka wystawiła każdego miesiąca fakturę VAT dla spółki z o.o. E. P. z siedzibą w K. z tytułu czynszu, wykazując w nich podatek VAT według stawki 22 procent w kwocie 16.117,20 zł, a za miesiąc październik 1996 r. nadto fakturę dodatkową za czynsz, wykazując w niej podatek VAT według stawki 22 procent w kwocie 58.251,16 zł. Wykazanego w tych fakturach podatku należnego Spółka nie ujmowała w sporządzanych co miesiąc deklaracjach VAT-7 i nie odprowadzała na rachunek urzędu skarbowego, naruszając tym samym przepis par. 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, określający powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, który to termin na wystawionych przez Spółkę fakturach określony został na dzień 14 - tego każdego następnego miesiąca.

Strona 1/4