Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1998 r.
Uzasadnienie strona 8/8

Uznając w tych warunkach, że prawidłowo dokonane ustalenia decyzji ostatecznej prowadzą do stwierdzenia, iż otrzymana przez skarżącego podatnika faktura VAT (...) z 31.12.1998 r. na zaliczkę w kwocie 1.403.000,00 zł dokumentuje zdarzenie /czynność/, które nie miało w rzeczywistości miejsca oraz że wystawiona została mimo nieistnienia po stronie jej wystawcy obowiązku podatkowego podatku od towarów i usług, uiszczona bowiem w rzeczywistości przedpłata /zaliczka/ w wysokości 600.000,00 zł nie stanowiła co najmniej połowy ceny umówionej za dostawę zamówionego w ilości 2.800 ton oleju opałowego, stwierdzić też należy, że zgodnym z prawem, a w szczególności z par. 54 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jest wniosek organu odwoławczego co do tego, że otrzymana przez skarżącego podatnika faktura nie stanowiła podstawy do dokonania odliczenia jakiejkolwiek kwoty podatku w fakturze tej naliczonego i że zaewidencjonowanie tego dokumentu w prowadzonej ewidencji zakupu, a następnie odliczenie zaewidencjonowanego podatku naliczonego w kwocie 253.000 zł spowodowało wykazanie przez tegoż podatnika w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 1998 r. zaniżonego o taką kwotę zobowiązania podatkowego, który to stan rzeczy uzasadnia - w myśl art. 27 ust. 5 ww. ustawy podatkowej - wydanie decyzji określającej prawidłową wysokość tego zobowiązania oraz ustalającej podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 procent kwoty zaniżenia zobowiązania.

Nie znajdując przeto podstaw do uznania, że zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa materialnego, a w szczególności wskazane w skardze przepisy prawa podatkowego i prawa cywilnego, względnie, że wydana ona została z naruszeniem wskazanych w skardze przepisów postępowania podatkowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, orzec należało o oddaleniu skargi jako nieuzasadnionej /art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./.

Strona 8/8