Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatek akcyzowy
Tezy

Ustalona konstytucyjnie bezwzględna wyłączność ustawy dla normowania wszystkich istotnych elementów stosunku podatkowego ma ten skutek, że upoważnienia zawarte w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ do określenia przez Ministra Finansów, w drodze rozporządzenia, przypadków, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer towarów akcyzowych - utraciło byt prawny.

Uzasadnienie strona 1/2

Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją wydaną na podstawie:

- art. 10 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

- par. 2b ust. 1 i 2 oraz par. 2a pkt 1 w związku z par. 2b ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3 ze zm./ określił zobowiązanie początkowe podatnika w podatku akcyzowym za sierpień 1998 r. będące zaległością podatkową z tego tytułu.

Podatnik w miesiącu sierpniu 1998 r. zakupił w Centrali Produktów Naftowych CPN SA 3.744 kg oleju opałowego na podstawie faktury VAT.

Zakupiony olej opałowy podatnik zużył nie na cele opałowe, lecz jako paliwo do kombajnów i ciągników rolniczych.

Zużycie oleju opałowego na inne cele niż opałowe powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie osoby prawnej, która olej opałowy zużyła na inne cele - z mocy powołanych na wstępie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r.

W odwołaniu od decyzji Inspektora UKS, podatnik wnosił o jej uchylenie wyjaśniając, że olej opałowy do ciągników i kombajnów kupował jako tańszy ze względu na trudną sytuację finansową. Na otrzymanych fakturach zakupu oleju opałowego nie było adnotacji, że nabywca nalicza i odprowadza podatek akcyzowy. Faktury nabycia oleju napędowego natomiast zawierały podatek akcyzowy naliczony przez sprzedawcę. Podatnik podniósł, że jest małą firmą bez obsługi prawnej, nie miał więc możliwości zapoznania się ze wszystkimi przepisami. Podatnik czuje się pokrzywdzony, gdyż rolnicy indywidualni też używali oleju opałowego do maszyn, lecz ze względu na to, że nie prowadzą dokumentacji, akcyza ich nie obciąża.

Izba Skarbowa po rozpoznaniu odwołania utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję uznając, że odpowiada prawu oraz ustalonym faktom. W uzasadnieniu decyzji Izba Skarbowa podkreśliła, że zgodnie z par. 2b ust. 1 i 2 w związku z par. 2b ust. 3 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające i zużywające wyroby wymienione w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 18 pkt 4 i poz. 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia dla celów innych niż opałowe.

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał wobec podatnika z chwilą zużycia przez niego oleju do innych celów niż opałowe.

Od decyzji Izby Skarbowej podatnik wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się jej uchylenia. Skarżący zarzuca decyzjom obu instancji naruszenie prawa materialnego polegające na zastosowaniu przepisu rozporządzenia Ministra Finansów nie mającego upoważnienia ustawowego. Art. 34 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ściśle określa, jakie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a mianowicie czynności określone w art. 2, wśród których nie ma czynności zużycia towarów akcyzowych. Art. 35 ust. 4 daje Ministrowi Finansów upoważnienie do rozszerzenia kręgu osób i jednostek zobowiązanych do płacenia akcyzy, lecz nie upoważnia do opodatkowania innych czynności /tu zużycia/ niż określone w art. 2 ustawy.

Strona 1/2