Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku akcyzowego
Tezy

Określenie przez Ministra Finansów przypadków gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer wyrobów akcyzowych formalnie wynikało z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, obowiązującym w chwili wydania /wspomnianego wyżej/ rozporządzenia Ministra Finansów. Jednakże upoważnienie to przestało być aktualne z chwilą wejścia w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., to jest z dniem 17 października 1997 r. Zgodnie bowiem z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych następuje w drodze ustawy. Ustalona konstytucyjnie bezwzględna wyłączność ustawy dla normowania wszystkich istotnych elementów stosunku podatkowego ma ten skutek, że upoważnienie zawarte w art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym do określania przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, przypadków, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer towarów akcyzowych - utraciło byt prawny.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi "Ł.-R." Spółki z o.o. w R. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 19 października 1999r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Sz. z dnia 15 września 1999 r. (...); (...).

Uzasadnienie strona 1/2

Inspektor Kontroli Skarbowej Maria Z.-S. z UKS w Sz. decyzją z dnia 15 września 1999 r wydaną na podstawie:

- art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./,

- par. 2 b ust. 1 i 2 oraz par. 2a pkt 1 w związku z par. 2b ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3 ze zm./ określiła zobowiązanie podatkowe Spółki z o.o. "Ł.-R." w Ł. w podatku akcyzowym za wrzesień 1998r. w kwocie 5.326 zł będącej zaległością podatkową z tego tytułu.

Z dokonanych ustaleń wynika, że Spółka "Ł.-R." w miesiącu wrześniu 1998 r. zakupiła w Centrali Produktów naftowych CPN SA Oddział w S., Stacja Paliw w S. 7.502 kg oleju opałowego na podstawie faktury VAT (...) z 7 września 1998 r. i (...) z 29 września 1998 r.

Zakupiony olej opałowy Spółka zużyła nie na cele opałowe, lecz jako paliwo do kombajnów i ciągników rolniczych.

Zużycie oleju opałowego na inne cele niż opałowe powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie osoby prawnej, która olej opałowy zużyła na inne cele - z mocy powołanych na wstępie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r.

W odwołaniu od decyzji Inspektora UKS Spółka "Ł.-R." wnosiła o jej uchylenie wyjaśniając, że olej opałowy do ciągników i kombajnów kupowała, jako tańszy ze względu na trudną sytuację finansową. Na otrzymanych fakturach zakupu oleju opałowego nie było adnotacji, że nabywca nalicza i odprowadza podatek akcyzowy. Faktury nabycia oleju napędowego natomiast zawierały podatek akcyzowy naliczony przez sprzedawcę. Spółka podniosła, że jest małą firmą bez obsługi prawnej, nie miała więc możliwości zapoznania się ze wszystkimi przepisami. Spółka czuje się pokrzywdzona, gdyż rolnicy indywidualni też używali oleju opałowego do maszyn, lecz ze względu na to, że nie prowadzą dokumentacji, akcyza ich nie obciąża.

Izba Skarbowa w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K. po rozpoznaniu odwołania, decyzją z dnia 19 października 1999 r. utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję uznając, że odpowiada prawu oraz ustalonym faktom. W uzasadnieniu decyzji Izba Skarbowa podkreśliła, że zgodnie z par. 2b ust. 1 i 2 w związku z par. 2b ust. 3 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające i zużywające wyroby wymienione w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 16 pkt 4 i poz. 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia dla celów innych niż opałowe.

Strona 1/2