Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru cła
Tezy

Jeśli importer uzgodnił z eksporterem ceny towaru ustalając, że koszty transportu i ubezpieczenia towaru do miejsca przeznaczenia towaru w kraju importera ponosi eksporter, ale nie ustalił jak będą kształtowały się te koszty na "zagraniczne" i "wewnątrz" kraju i nie wykazał jak faktycznie skalkulował te koszty eksporter, musi liczyć się z tym, że cała ustalona należność za towar stanowi wartość celną towaru w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./.

Dla prawidłowości dokonania odprawy celnej, a w konsekwencji wymiaru należności celnych nie mogą mieć znaczenia ustalenia zawarte w kontraktach podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą, które powodowałyby naruszenie przepisów celnych. Organy celne były uprawnione do oceny przedstawionych kontraktów i faktur pod kątem ominięcia przez stronę skarżącą opłat.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. T. Spółki z o.o. w W. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 28 maja 1998 r. (...) w przedmiocie wymiaru cła - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia 15 lutego 1996 r. zawarta w JDA SAD (...) Dyrektor Urzędu Celnego w S. dopuścił do obrotu na polskim obszarze celnym wino białe wytrawne w ilości deklarowanej 260,00 HL sprowadzone przez "A. T. Co Ltd" w W. Zgłaszając importowany towar do odprawy celnej, Spółka A. przedłożyła również fakturę (...) z 10 lutego 1996 r. wystawiona przez A. De La Puebla. S.A. z Hiszpanii, określająca cenę importowanego wina z klauzulą D.A.F. Poland w kwocie 14.040 DM.

Postanowieniem z 18 marca 1997 r. (...), Dyrektor Urzędu Celnego w S. wznowił z urzędu postępowanie w sprawie importu wina zakończonego decyzją zawartą w dokumencie SAD (...) z 15 lutego 1996 r. albowiem przeprowadzona w siedzibie Spółki "A. T." kontrola problemowa dokumentacji dotyczącej importu wina w pierwszym kwartale 1996 r. wykazała, że Spółka do odpraw celnych przedkładała faktury, w których warunki dostaw celnych określono DAF - granica, natomiast w dokumentach Spółki widniały faktury, w których warunki dostawy określone były jako DDU O. Te ostatnie wykazywały wartość towaru wyższą o ok. 20 procent niż w fakturach przedłożonych do odprawy celnej. Zdaniem organu, istnienie podwójnych kompletów faktur na ten sam /importowany/ towar jest niedopuszczalne i rodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty transportu na odcinku krajowym zostały wielokrotnie zawyżone w celu obniżenia wartości celnej towaru.

Ujawnienie istnienia rachunków /faktur/ w momencie dokonywania odprawy celnej towaru, dotyczących tego towaru a nie znanych organowi celnemu stanowi okoliczność uzasadniająca wznowienie postępowania w sprawie - art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa.

Jednocześnie organ stwierdził, że Spółka może przedłożyć wiarygodne dokumenty potwierdzające rzeczywiste koszty transportu towaru na odcinku K.-O. i że oczekuje wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Niniejsze postanowienie Spółka otrzymała 21 marca 1997 r.

Ujawniona faktura zawierała ten sam numer i datę wystawienia, co faktura przedkładana do odprawy, warunki dostawy określała DDU C., a wartość towaru na kwotę 16.640 DM. Zawierała również klauzulę Banku, że stanowiła podstawę zakupu waluty tyt. zapłaty na rzecz kontrahenta zagranicznego.

W wyjaśnieniu zawartym w piśmie z 30 kwietnia 1997 r. Spółka wskazała, że różnice w cenie wykazane w fakturach dotyczy kosztów transportu na terenie kraju. Opłaty za przewóz były negocjowane przez sprzedawcę alkoholu.

Decyzja z dnia 5 czerwca 1997 r. (...) Dyrektor Urzędu Celnego w S., na podstawie art. 151 par. 1 pkt 2 Kpa uchylił decyzję zawarta w SAD (...) z dnia 15 lutego 1996 r. dotycząca importu wina białego wytrawnego i na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./ oraz par. 2 ust. 1 pkt 1 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy /Dz.U. nr 138 poz. 730/ ustalił "A. T." Sp. z o.o. w W. nowy wymiar należności celnych, przyjmując wartość importowanego towaru w kwocie 16.640 DM.

Strona 1/5