Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa, Samorząd terytorialny, Oświata
Tezy

Złożenie rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły nie pozwala organowi prowadzącemu szkołę na odwołanie dyrektora z innych powodów niż jego rezygnacja.

Uzasadnienie strona 1/4

Uchwałą z 13 czerwca 2002 r. Zarząd Powiatu w S. odwołał z tym dniem Zbigniewa P. ze stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji w S. Jako podstawę prawną wskazał art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592/ oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./. W uzasadnieniu podniósł, iż przyczyną odwołania były ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Powiat S., jako organ prowadzący szkołę, a w szczególności ujawnione w jej toku naruszenia prawa.

Ustalono bowiem, że Zbigniew P. oprócz umowy o pracę w charakterze dyrektora RCE zawartej ze Starostą Powiatu był także zatrudniony na podstawie umów zlecenia, które zawierał z nim jego zastępca działający z jego upoważnienia. Zatrudniał także na podstawie umów zlecenia księgową do wykonywania pracy tego samego rodzaju, jaką świadczyła w ramach stosunku pracy. Podobnie zatrudniał zastępców dyrektora, którzy w ramach umów zlecenia wykonywać mieli prace mieszczące się w ich zakresie czynności. Nieprawidłowo dysponował też przyznanymi placówce środkami, jako że pokrywał koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum w 76 procent z subwencji oświatowej, a tylko w 24 procent z pozostałych źródeł, tj. środka specjalnego i dotacji.

W ocenie Zarządu Powiatu nieprawidłowości te mieszczą się w pojęciu "szczególnie uzasadnionego przypadku" wymienionego w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, jako przesłanka możliwości odwołania dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Zarząd utracił bowiem zaufanie do Zbigniewa P. i miał obawy, że także w przyszłości placówka nie będzie prowadzona w sposób zapewniający rzetelne gospodarowanie mieniem i prawidłowe zatrudnianie pracowników.

Pogląd ten podzielił Kurator Oświaty w R., który pozytywnie ocenił zamiar odwołania Zbigniewa P. w tym trybie.

Pismem z 21 czerwca 2002 r. Zbigniew P. zwrócił się do Zarządu Powiatu w S. o "odwołanie" tej uchwały i zarzucił naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Odnosząc się do uzasadnienia uchwały stwierdził, że 4 czerwca 2002 r. złożył rezygnację z funkcji dyrektora Centrum. Wobec postanowień art. 38 ustawy o systemie oświaty było ono wiążące, niezależnie od kwestii określenia przezeń daty rezygnacji. Okoliczność, że wszczęto czynności w celu odwołania go, jest w tej kwestii bez znaczenia, jako że o czynnościach tych nikt go nie powiadomił.

Zbigniew P. podkreślił, że zarzucane mu w uchwale naruszenia prawa nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionego przypadku. O naruszeniu przezeń prawa nie wypowiedział się sąd, a interpretacje tychże naruszeń dokonane przez Państwową Inspekcję Pracy były rozbieżne. Ponadto Zarząd Powiatu nie ustosunkował się do jego zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego, jak również do przedstawionej przez niego opinii prawnej Państwowej Inspekcji Pracy w K.

Zbigniew P. stwierdził, że: żaden przepis nie zabrania nauczycielowi będącemu dyrektorem tworzenia projektów programów kształcenia, nauczania na formach pozaszkolnych /kursach doskonalenia zawodowego, studiach podyplomowych/. Dyrektor, jako nauczyciel zgodnie z art. 12 Karty Nauczyciela nie podlega podporządkowaniu służbowemu określonemu w innych przepisach pracowniczych dla mianowanych funkcjonariuszy państwowych. Nie obowiązują go zatem rygory art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych ustanawiającej wymóg zgody przełożonego na dodatkowe zatrudnienie /w tym przypadku starosty/. Procedury zawierania umów zlecenia reguluje Statut RCE nadany przez Starostę Powiatu S.

Strona 1/4