Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 1998r.
Tezy

Na podstawie delegacji zawartej między innymi w art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3 ze zm./ zwolnił od podatku akcyzowego paliwa do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie "oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji zużytych olejów smarowych, w produkcie gotowym wynosi minimum 10 procent".

Jeśli Rafineria zorganizowała sieć skupu olejów przepracowanych i dokonała ich "przerobu" przy zastosowaniu niekwestionowanych technologii i urządzeń a normodawca nie wskazał kryteriów wyodrębnienia z grupy olejów przepracowanych węższej pojęciowo grupy zużytych olejów smarowych i równocześnie technicznie nie ma metody odróżnienia olejów zanieczyszczonych poza sferą eksploatacji od olejów istotnie wyeksploatowanych przy czym Rafineria nie była ani uprawniona ani zobowiązana do kontroli pochodzenia olejów, to w ocenie Sądu nie jest zasadne zakwestionowanie jej uprawnień do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia podatkowego. Przesłanki tego zwolnienia określone w samej Tabeli oraz w objaśnieniach do niej różnią się, a muszą one być traktowane równorzędnie /uzupełniająco/ i wobec tego jeśli zostały one spełnione tak jak pozwalały pojęcia użyte w tymże unormowaniu /tj. pojęcie olejów przepracowanych, które w niniejszej sprawie i w użyciu potocznym nie budzi wątpliwości/, to w ocenie Sądu stanowisko organów podatkowych kwestionujące to zwolnienie w zakresie wskazanym w decyzji nie jest uzasadnione.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SNSA Maria Serafin-Kosowska (spr.) Sędziowie NSA Stefan Babiarz Jacek Surmacz Protokolant: sekr.sąd Beata Janczewska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2004 r. na rozprawie - sprawy ze skargi "A" S.A. w J. na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 1998r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Inspektora kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia [...] listopada 2000r. Nr [...], II. określa, że decyzje wymieniona w pkt I nie mogą być wykonane do czasu uprawomocnienia się wyroku,

Uzasadnienie strona 1/11

SA/Rz 1083/03

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z dnia [...] sierpnia 1999r. Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej /zwany dalej organem I Instancji/ określił "A" S.A. /zwanej dalej "A"/ zobowiązanie w podatku akcyzowym za marzec 1998r. w kwocie 8.899.169 zł oraz zaległość w kwocie 8.726.245 zł ale Izba Skarbowa - na skutek odwołania "A"- uchyliła powyższą decyzję i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji wskazała na celowość powołania biegłego oraz poczynienia ustaleń odnośnie wpływu transportu i sposobu formowania przesyłek na jakość dostarczanych olejów.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2000r. określił "A" zobowiązanie w podatku akcyzowym za marzec 1998r. w kwocie 1.214.871 zł, zaległość podatkową w kwocie 1.000.346 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1.070.534,70 zł naliczone na dzień wydania decyzji a z kolei Izba Skarbowa decyzją z dnia [...] lutego 2001r. nr [...] uchyliła powyższą decyzję i określiła zobowiązanie podatkowe w kwocie 938.185 zł, zaległość podatkową w kwocie 723.660 ł oraz odsetki w kwocie 774.435, 20 zł naliczone od tej zaległości na dzień wydania decyzji przez organ I instancji.

Na skutek wniesionej przez "A" skargi, b. Naczelny Sąd Administracyjny O/Z w Rzeszowie wyrokiem z dnia 27 marca 2003r. SA/Rz 687/01 uchylił wymienioną wyżej decyzję Izby Skarbowej ze względu na naruszenie w toku postępowania odwoławczego zasad postępowania tj. niezastosowanie przepisu art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej oraz niedołączenie stanowiska organu I instancji wyrażonego w trybie art. 227 tejże Ordynacji.

Po usunięciu wskazanych wyżej uchybień Izba Skarbowa decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2003r. uchyliła opisaną wyżej decyzję organu I instancji z dnia [...] listopada 2000r. i określiła "A" zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkową i odsetki w taki samych kwotach jak w swojej poprzedniej decyzji z dnia [...] lutego 2001r.

Według ustaleń przytoczonych w uzasadnieniu powołanej wyżej decyzji organu I instancji z dnia [...] listopada 2000r, "A" sprzedawała wyroby akcyzowe a między innymi oleje napędowe produkowane z udziałem komponentów uzyskanych z regeneracji. Sprzedaż tę traktowała jako zwolnioną od podatku akcyzowego w oparciu o zapis w poz. 1 pkt.4 Tabeli stawek podatku akcyzowego dla niektórych wyrobów akcyzowych produkowanych w kraju stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998r. s prawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3 z późn. zm./ według którego wolne od podatku są oleje napędowe do silników szybkoobrotowych wytwarzane z udziałem komponentów uzyskanych z regeneracji olejów smarowych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji zużytych olejów smarowych w produkcie gotowym wynosi minimum 10%, przy czym dotyczy to producentów wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej, posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych oraz będących właścicielami specjalistycznych instalacji i stosujących specjalistyczne technologie do oczyszczania, destylacji i rerafinacji olejów przepracowanych do olejów bazowych.

Strona 1/11