Sprawa ze skargi na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w T. w przedmiocie ustalenia zobowiązań w podatkach obrotowym i dochodowym za 1991 rok z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej
Tezy

Jeżeli organ podatkowy ustala podstawę opodatkowania - mimo pominięcia ksiąg podatkowych - na podstawie dowodów i materiałów przedłożonych przez podatnika /faktur, rachunków, stanów remanentowych, zeznań podatnika/ i przyjmuje je w rezultacie za podstawę ustalenia rozmiaru zobowiązań podatkowych, wtedy nie stosuje instytucji "szacunku", a decyzję wydaje bez potrzeby sięgania do art. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Władysława L. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w T. z dnia 25 sierpnia 1994 r. (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązań w podatkach obrotowym i dochodowym za 1991 rok z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; (...).

Uzasadnienie strona 1/8

Przedmiotem skargi Władysława L. jest decyzja Podatkowej Komisji Odwoławczej działającej przy Izbie Skarbowej w T. z dnia 25 sierpnia 1994 r. (...) wydana na podstawie art. 138 i art. 176 Kpa utrzymująca w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w T. z dnia 25 maja 1994 r., którą wymierzono skarżącemu podatek obrotowy i dochodowy w łącznej kwocie 185.333.000 zł. Podatek obrotowy wymierzono w kwocie 18.673.000 zł, podatek dochodowy w wysokości 166.660.000 zł, a po odliczeniu wpłaconych zaliczek pozostała do zapłaty łączna kwota podatków 55.941.000 zł. W postępowaniu podatkowym pominięto jako dowód podatkowe księgi przychodów i rozchodów prowadzone przez podatnika w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w spółce cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowe "B." w T. w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi, jako że nie były prowadzone rzetelnie i zgodnie z ustalonymi wymogami, co wykazała przeprowadzona w okresie od 11 maja 1992 r. do 25 listopada 1992 r. kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w T., postępowanie administracyjne przeprowadzone przez Urząd Skarbowy w T. po skierowaniu sprawy na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych oraz analiza akt wymiarowych za 1991 rok. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał następujące uchybienia:

- W 61 przypadkach nie wpisywano na bieżąco do ksiąg dziennych utargów, a stwierdzone opóźnienia w księgowaniu wynosiły od 1-7 dni. Nie uwzględnił wyjaśnień podatnika o nie doczytaniu przepisów przez osobę prowadzącą księgowość, ponieważ objaśnienia w tej sprawie znajdowały się na okładkach księgi.

- Zawyżono koszty zakupu o kwotę 2.208.040 zł poprzez niewłaściwe księgowanie faktur 146/91, 275/91, 27/22/91 i 3241. Nie przyjęto wyjaśnień podatnika o winie pracownika ponieważ jego obowiązkiem było rzetelne i zgodne z wymogami prowadzenie ksiąg.

- Nie księgowano codziennych dowodów dostaw z OSM W. Podanych przez podatnika przyczyn opóźnionego księgowania nie przyjęto, bowiem zakup towarów handlowych winien być zaksięgowany niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu lub sprzedaży, a sposób postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wcześniej dokonanymi zapisami a fakturą określał pkt 5 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

- Obrót ze sprzedaży na rachunki ewidencjonowano łącznie z bezpośrednimi utargami.

- Rachunkowe omyłki w sumowaniu zakupów towarów handlowych w lipcu o 24.304.000 zł, w grudniu o 28.483.000 zł i kosztów wynagrodzenia pracowników w listopadzie o 30.206.100 zł, co znacznie zmieniło wynik finansowy Przedsiębiorstwa, na który powoływał się podatnik w przedłożonej analizie jako faktycznie osiągnięty.

- Nieterminowo księgowano w 4 przypadkach spowodowane przez opóźniony zakup ksiąg podatkowych, które można było nabyć w dowolnej ilości i w dowolnym czasie.

- Brak dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do zaksięgowania w koszty kwot wydatkowanych na podróże służbowe - 6.600.000 zł, zakup napojów chłodzących - 4.280.000 zł i naprawę samochodu - 800.000 zł.

Strona 1/8