Tezy

Wyjaśnienia, instrukcje, wytyczne wydawane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ w sprawach ogólnych lub w przypadkach indywidualnych, nie stanowią źródeł prawa powszechnie obowiązującego i tym samym nie mogą stanowić podstawy prawnej decyzji podatkowej.

Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją ostateczną z 29.12.1988 r. Izba Skarbowa, po rozpatrzeniu odwołania Ośrodka Doradztwa i Ekspertyz Spółdzielni Pracy, utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie wymiaru podatku dochodowego za okres od 1.1. do 30.9.1988 r. W uzasadnieniu tej decyzji organ odwoławczy podał, że skarżący rejestracji sądowej dokonał 7.12.1987 r., a rejestracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym 21.4.1988 r. Za 1987 r. skarżący nie przedkładał żadnych sprawozdań podatkowych, które potwierdzałyby rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym roku podatkowym. Pierwsze sprawozdanie finansowe F-01 przedłożono za okres I kwartału 1988 r.

Zgodnie z par. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym /Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78/ zwalnia się od podatku dochodowego nowo uruchomione jednostki, w tym również spółdzielnie pracy, na okres pierwszych 3 lat działalności. Zwolnienie od podatku dochodowego uzależnione jest od daty podjęcia działalności gospodarczej. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej należy przyjąć dzień dokonania pierwszego wpisu w urządzeniach jednostki związanego z rozpoczęciem produkcji lub wykonywania usług, bądź dzień zakupu - wystawienia faktury - towarów przy wykonywaniu działalności handlowej. Jednostki gospodarcze, które w 1987 r. spełniły te warunki zachowują prawo do ulg w podatku dochodowym, a to zgodnie z par. 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym /Dz.U. 1988 nr 2 poz. 3/. Z akt sprawy nie wynika, aby spółdzielnia w 1987 r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Sam fakt dokonania rejestracji sądowej 7.12.1987 r. nie może stanowić, że działalność taka faktycznie była podjęta w 1987 r.

Nie godząc się z decyzją organu odwoławczego, Ośrodek złożył skargę do NSA, zarzucając organowi podatkowemu:

1. naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię par. 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1988 r. przez przyjęcie, że skarżący nie nabył prawa do zwolnienia od podatku dochodowego określonego w par. 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1983 r.

2. nieustalenie w toku postępowania wszystkich okoliczności faktycznych przemawiających za przyjęciem przez Ośrodek działalności gospodarczej w 1987 r.

Wskazując na powyższe podstawy skarżący wnosi o zmianę decyzji poprzez jej uchylenie w całości.

W uzasadnieniu skargi skarżący twierdzi, że pismo okólne Ministerstwa Finansów znak PD. 2/722-277/88 nie ma zastosowania w sprawie, ponieważ definiuje inne pojęcie rozpoczęcia działalności gospodarczej i przewiduje rozbieżności pomiędzy datami rozpoczęcia działalności gospodarczej i terminem, od którego liczy się trzyletni okres zwolnienia od podatku.

W odpowiedzi na skargę, Izba Skarbowa wniosła o jej oddalenie jako nieuzasadnionej.

Strona 1/3