Tezy

Zwolnienie od cła przewidziane w art. 14 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./ obejmuje ten zapas paliwa środka przewozowego, który znajduje się w zbiorniku fabrycznie wbudowanym na stałe do tego środka przewozowego; nie obejmuje innych "zapasów" paliwa tego pojazdu.

Sentencja

oddala skargę.

Uzasadnienie

Spółka z o.o. Centrala Importowo-Eksportowa sprowadziła z zagranicy oleje smarowe, odprawione ostatecznie na granicy celnej i dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym. Importer wystąpił z wnioskiem o zwolnienie od cła importowanych smarów, przeznaczonych do bieżącej eksploatacji statków.

Dyrektor Urzędu Celnego odmówił zwolnienia od cła towarów już dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym.

Na skutek wniesionego przez importera odwołania, Prezes GUC utrzymał decyzję o wymiarze cła w mocy wyrażając następujący pogląd prawny.

Prawidłowo, zdaniem organu odwoławczego, wymierzono i pobrano cło od importowanych smarów i chemikalii, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego zwolnieniu od cła podlegają materiały pędne, niezbędne do eksploatacji środków przewozowych oraz oleje smarowe, znajdujące się w zbiorniku wbudowanym fabrycznie w środek przewozowy.

Powyższą decyzję zaskarżył importer do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargą, opartą na zarzucie błędnej interpretacji art. 14 ust. 1 pkt 20 Prawa celnego.

Zdaniem skarżącego - wolne od cła są zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego, między innymi znajdujące się w zbiorniku środka przewozowego. Bezpośrednia dostawa przez dostawcę zagranicznego za pośrednictwem skarżącego dla armatora korzysta ze zwolnienia celnego, dlatego inna wykładnia jest niezgodna z brzmieniem i celem powołanego przepisu.

Na tej podstawie skarżący domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 pkt 20 Prawa celnego - przywóz z zagranicy towarów w ramach ustanowionych norm jest wolny od cła, jeżeli przedmiotem przywozu są - wyposażenie oraz zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego, w tym materiały pędne w zbiorniku paliw wbudowanym fabrycznie na stałe w tenże środek przewozowy oraz oleje i smary.

Z treści przepisu wynika, że chodzi o zapasy paliwa przywiezione z zagranicy w ilości odpowiadającej pojemności zbiornika paliwa wbudowanego w pojazd.

Skarżąca zawarła w skardze wykładnię rozszerzającą, według której treść art. 14 ust. 1 pkt 20 obejmuje również dostawy uzupełniające paliwo i smary przywiezione z zagranicy jako zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego.

Gdyby ustawodawca chciał objąć zwolnieniem od cła także uzupełnienie zapasów w miejscu postoju środka przewozowego, to niewątpliwie dałby temu wyraz w treści przepisu.

W myśl art. 4 ust 1 Prawa celnego zwolnienie od cła jest wyjątkiem od zasady powszechnego obowiązku uiszczania opłat celnych, wobec czego przepis dotyczący zwolnienia od cła nie podlega wykładni rozszerzającej.

W sprawie bezspornym jest, ze skarżąca Centrala dostarczyła oleje napędowe z polskiego obszaru celnego na statek w celu uzupełnienia ich zapasu w zbiornikach statku.

W tej sytuacji podnoszona w skardze okoliczność działania w imieniu i na rzecz zagranicznego kontrahenta za wynagrodzeniem w postaci prowizji nie ma wpływu na wynik sprawy, gdyż nie zmienia ustalonego wyżej stanu prawnego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżona decyzja zgodna jest z prawem i na zasadzie art. 207 par. 5 Kpa skargę oddalił.

Strona 1/1