Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

Będące przedmiotem darowizny prawo do oznaczonego domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, znajdującego się w budowie, ma określoną wartość rynkową i podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 8 ust. 1-4 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. /Dz.U. nr 45 poz. 207/.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę, zważył, co następuje:

Skarga nie jest uzasadniona i podlega oddaleniu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju - w drodze spadku i darowizny. Obowiązek ten ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu wymiarowym wynika, że przedmiotem darowizny dokonanej przez M. i B. małżonków N. na rzecz ich syna J. było prawo do domu jednorodzinnego przy ul. B. 9 w X, budowanego w ramach Spółdzielczego Zrzeszenia Domów Jednorodzinnych. Realizacja tegoż prawa nastąpiła w formie przewidzianej w statucie spółdzielni, tj. przez wystąpienie małżonków N. ze spółdzielni i przyjęcie w poczet członków spółdzielni ich syna J. z jednoczesnym przekazaniem mu praw do konkretnie określonego domu jednorodzinnego. Będące przedmiotem darowizny prawo do ściśle określonego domu jednorodzinnego znajdującego się w budowie ma określoną wartość rynkową i podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 8 ust. 1-4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tak więc w celu ustalenia podstawy opodatkowania należało przyjąć wartość rynkową na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości, a nie według zasad określonych w art. 8 ust. 6 pkt 4 cytowanej ustawy.

Nie są również uzasadnione zarzuty skargi dotyczące odmowy zastosowania przez organy podatkowe ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy. Ulga w podatku, o jakiej mowa w art. 16 ustawy, przysługuje osobom, które spełniają wszystkie warunki określone w tym przepisie i złożą oświadczenie, że co najmniej przez okres 5 lat od daty powstania obowiązku podatkowego będą zamieszkiwać w nabytym budynku. Skarżący zaś tego warunku nie spełnia, gdyż nie tylko nie złożył oświadczenia, ale ponadto w domu tym w ogóle nie zamieszkiwał i zbył swoje prawo do tegoż domu, dokonując zamiany prawa do omawianego domu na mieszkanie własnościowe.

W tych więc warunkach zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa, nie popada w sprzeczność z art. 232 par. 4 prawa spółdzielczego i dlatego skarga podlega oddaleniu stosownie do art. 207 par. 5 Kpa.

Strona 1/1