Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej
Tezy

Sprzedaż akcji podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./.

"Akcje" są to prawa majątkowe, nie mieszczące się w zakresie pojęcia "towarów i usług" o jakich mowa w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

Ustawa ta reguluje opodatkowanie od sprzedaży "towarów i usług".

Skoro "akcje", jako prawa majątkowe, nie są przedmiotem wchodzącym w zakres uregulowań ustawy VAT, to nie może być stosowany do ich sprzedaży art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy o opłacie skarbowej, który stanowi, że "opłacie skarbowej nie podlegają umowy sprzedaży zawierane przez podatników VAT" - odesłanie następuje do ustawy "o podatku od towarów i usług" /art. 5/, a tym samym aktu prawnego, który obejmuje konkretnie przedmiot - towar i usługi /akcyzę/ w powiązaniu z podatnikiem, zobowiązanym do uiszczenia podatku VAT od transakcji tymi "towarami i usługami".

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu sprawy ze skargi Kazimierza Cz. na decyzję Izby Skarbowej w S. z dnia 19 marca 1998 r. (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/2

Izba Skarbowa w S., decyzją z dnia 13 marca 1998 r. (...), utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w S. z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie naliczenia opłaty skarbowej w wysokości 2.570,60 zł należnej od Kazimierza Cz. od zakupu akcji.

Skargę na decyzję Izby Skarbowej w S. wywiódł Kazimierz Cz., który zarzucał decyzji: naruszenie prawa materialnego - art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej oraz naruszenia prawa procesowego - art. 8 Kpa poprzez przerzucanie na podatnika konsekwencji błędów ustawodawczych i niewłaściwej interpretacji przepisów stosowanych przez organy podatkowe. Skarżący wnosił o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania. W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w S. wnosiła o jej oddalenie uważając, iż zarzuty K. Cz. nie są słuszne, albowiem naczelnym przesłaniem w interpretacji kwestionowanych przez skarżącego przepisów jest zasada, że ze zwolnienia od opłaty skarbowej u podatnika podatku od towarów i usług korzystają tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy.

Naczelny Sąd Administracyjny ustalił i zważył:

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Hurtowni Spożywczo-Przemysłowej "N." prowadzonej przez Kazimierza Cz. w S., Urząd Skarbowy w S. stwierdził, iż K. Cz. zakupił dnia 1 sierpnia 1995 r. od firmy "H." w P. 1.160 sztuk akcji na łączną kwotę 128.525 zł. Od tej transakcji nie uiszczono opłaty skarbowej. Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 30 grudnia 1997 r., po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, określił opłatę skarbową od umowy kupna-sprzedaży ww. akcji w wymiarze 2 procent, tj. w kwocie 2.570,60 zł i zobowiązać skarżącego do uiszczenia tej sumy na konto urzędu.

W obszernym uzasadnieniu decyzji, Urząd Skarbowy przedstawił swoje stanowisko, które następnie podzieliła Izba Skarbowa w S., do której odwołanie złożył Kazimierz Cz. Skarżący wdał się w polemikę w organami podatkowymi, usiłując przekonać, w swoich pismach, o niesłuszności stosowania opłaty skarbowej wobec podmiotu, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie jest słuszna.

Kwestią sporną między stronami stała się interpretacja stosownych przepisów w odniesieniu do podatnika, a mianowicie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ - art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. "a", art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" w powiązaniu z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

Sprzedaż akcji podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy o opłacie skarbowej.

"Akcje" są to prawa majątkowe, nie mieszczące się w zakresie pojęcia "towarów i usług" o jakich mowa w art. 1 i art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Strona 1/2