Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

Samo użycie oleju opałowego do poruszania maszyn i silników urządzeń rolniczych bez uprzedniego jego mieszania, nie świadczy o przeklasyfikowaniu oleju i o obowiązku zapłacenia podatku akcyzowego.

Uzasadnienie strona 1/3

Urząd Skarbowy w O. decyzją z dnia 16 października 1998 r., powołując się na przepisy art. 21 par. 1 i par. 3, art. 53 par. 1 i par. 4, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./; art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./; par. 1 pkt 3, par. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3/, określił zobowiązanie w podatku akcyzowym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "R.-A." w G.:

- za luty 1998 roku w kwocie 8.222 zł i w tej samej wysokości zaległość podatkową oraz odsetki w sumie 2.426,50 zł naliczone od dnia 26 marca 1998 r. do dnia wydania decyzji;

- za marzec 1998 roku w kwocie 16.434 zł i taką samą zaległość oraz odsetki 4.047,70 zł od dnia 28. kwietnia 1998 r. do dnia powzięcia decyzji.

W uzasadnieniu podano, że przeprowadzona w Spółce kontrola wykazała bezpośrednie zakupy u importera - Spółce cywilnej "O." w S. oleju opałowego, który nie był obciążony podatkiem akcyzowym. Z treści faktur wynikało, że przedmiotem transakcji był olej opałowy. Natomiast z dokumentów dotyczących rozchodu zakupionego oleju wynikało, że zostało zmienione jego przeznaczenie i zużyty jako olej napędowy. Przedmiotowy olej wydawany był jako napędowy i służył do poruszania maszyn rolniczych w poszczególnych gospodarstwach rolnych należących do Spółki. Zakupiony w miesiącach lutym i marcu 1998 r. olej w ogóle nie był wykorzystywany jako olej opałowy, a w całości przeznaczony był jako materiał pędny do samochodów, maszyn i ciągników rolniczych. Podatnik wyjaśnił, że dokonywał zakupów oleju opałowego pochodzącego z importu oraz z produkcji krajowej. W miesiącu lutym podatnik nabył łącznie 12.383,6 kg /12,38 tony/, a w miesiącu marcu - 24,750 kg /24,75 ton/ oleju. Od powyższych wielkości po zastosowaniu stawki 664 zł za tonę, wyliczono podatek akcyzowy za luty w kwocie 8.222 zł, a za marzec - 16.434 zł. Wyjaśniono, iż zasadą wynikającą z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest, że podatek ten obciąża z producentów i importerów. Zgodnie jednak z unormowaniem zawartym w par. 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3/, wydanego z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jeżeli nie pobrano podatku akcyzowego u producenta lub importera, to obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy oleju zastosowanego jako materiał pędny.

Strona 1/3